เก็บค่า history//////

924 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

เก็บค่าประวัติการ ลบ แก้ไข ข้อมูลยังไงครับ?? PHP

คำตอบ/อธิบาย

Weanich Sanchol

Weanich Sanchol

ตอบเมื่อ

ถ้าใช้ database ลองสร้าง table log ที่ระบุ field ที่ต้องการเก็บ เช่น username date data ที่เปลี่ยนไป โดยเมื่อเกิด action update หรือ delete ให้ เพิ่ม ข้อมูลการ update delete เหล่านั้นลง table log ด้วย