ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติสำหรับพืช

มานพ กองอุ่น 902 ไอเดีย (Idea)

แนวคิดในการนำระบบรดน้ำอัตโนมัติมาใช้ในการรดน้ำพืช โดยสามารถเลือกชนิดพืช ระบบจะคำนวณอัตราความชื้น และรดน้ำให้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยและให้ปุ๋ยได้อีกด้วย หากมีระบบนี้ช่วยน่าจะทำให้เราสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้ 

แต่การทำลักษณะนี้น่าจะต้องอยู่ในโรงเรือนที่สามาตรควบคุมได้ เพราะใช้พื้นที่ที่จำกัด

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์