Taxi induxtry in operation of blockchain system

Mi Theerapat 740 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

เพื่อการแก้ไขระบบการบริหารจัดการของรัฐและวิสาหกิจรถร่วมบริการ และการผูกขาดของตลาดride-sharing 

โดยการกระจายศูนย์อำนาจออก ,เปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงฐานลูกค้า(driver)เป็นconcentric diversification 

https://drive.google.com/file/d/1wsVogfqeNugi9paga_NJnhnXho9CNIEp/view?usp=sharing

 

 

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์