การสร้าง Splash Screen ใน Flutter

Splash Screen เป็นหน้า page เมื่อเรียกใช้งาน App ครั้งแรก โดยใช้ packa...

ฟรี!

138

สร้าง API Provider สำหรับการเรียกใช้งาน API

สำหรับบทเรียนรู้นี้เป็นการสร้าง API Provider สำหรับการเรียก API เพื่อน...

ฟรี!

188

สร้าง Project Flutter ใหม่

การสร้าง Project Flutter ใหม่ สามารถใช้ terminal โดยการพิมพ์คำสั่ง...

ฟรี!

144

Switch ในภาษา Dart

เรียนรู้การเขียน switch statement ในภาษา Dart void main() {...

ฟรี!

86

Enum ในภาษา Dart

Enumeration เปรียบเสมือนการ fix ค่าไว้ใช้งาน ซึ่งเป็นการกำหนดค่าไว...

ฟรี!

68

Fold method ในภาษา Dart

fold เป็น function ที่ไม่มีชื่อ fold(ค่าเริ่มต้น, (parameter) =>...

ฟรี!

88

For Loop ในภาษา Dart

เรียนรู้การเขียน for loop  void main() { final s = [...

ฟรี!

91

While Loop ในภาษา Dart

เรียนรู้การใช้งาน while loop ในภาษา Dart void main() { fin...

ฟรี!

65

If และ Else ในภาษา Dart

การเขียน control flow ในลักษณะ if else ดังนี้ if(condition){...

ฟรี!

83

การกำหนด Type annotations

การกำหนด Type annotations ให้กับ list และ map ช่วยทำให้โปรแกรมมีคว...

ฟรี!

73

การใช้ Map

Map คือ การ collection ระหว่าง ket/value โดยเรียนรู้จากตัวอย่างง่า...

ฟรี!

69

การใช้ List

จริงๆ แล้ว List นั้นคล้ายกับ Array ใน PHP โดยจะมี function เข้ามาท...

ฟรี!

126

การใช้ Mixin

ตัวอย่างการใช้งาน Mixin เป็นการรวม Class เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน...

ฟรี!

75

Abstract Class ในภาษา Dart

Abstract Class เป็น Class ที่กำหนด method ไว้เพื่อให้ทำ inter...

ฟรี!

68

การสืบทอด (Inheritance) ในภาษา Dart

เรียนรู้การสืบทอดจาก Base Class ไปยัง Sub Class โดยใช้คุณสมบัติการ...

ฟรี!

81

การเรียกใช้ Method ของ Instance ใน Dart

ตัวอย่างการเรียกใช้ method getMe() ของ instance ในภาษา dart v...

ฟรี!

80

Class ในภาษา Dart

เรียนรู้การเขียน Class ในภาษา Dart ซึ่ง Class นั้นประกอบไปด้วย dat...

ฟรี!

91

Function ในภาษา Dart แบบ return ค่า

ตัวอย่างนี้มาเขียน function แบบ return ค่า โดยในที่นี้จะให้ return...

ฟรี!

153

Function ในภาษา Dart แบบไม่ return ค่า

เรียนรู้ Function ในภาษา Dart ในที่นี้จะเริ่มจาก function ที่ไม่ r...

ฟรี!

124

ตัวแปรในภาษา Dart

ตัวอย่างตัวแปรในภาษา Dart void main() { var varname = 123;...

ฟรี!

133

การติดตั้ง Flutter

สำหรับการติดตั้ง Flutter นั้นจะขอเริ่มต้นกับ macOS โดยสามารถดาวน์โหลดไ...

ฟรี!

88

Flutter คืออะไร

Flutter คือ SDK สำหรับพัฒนา Application บน Mobile ซึ่งพัฒนาโดย Google...

ฟรี!

1,119

แสดง HTML ใน Page แบบสวยๆ กับ Flutter

ปัญหาหนึ่งที่เจอ เนื่องจากใน API ฝั่ง Server เราไม่ได้เขียนให้ตัด HTML...

ฟรี!

532