การเรียก URL โดยปกติจะเรียก index.php เป็นไฟล์แรกที่ Run เราสามารถซ่อนไฟล์ index.php ได้ โดยใช้คุณสมบัติของ urlManager() โดยจะทำให้สามารถเรียก http://yourweb.com/controller/action เป็นต้น โดยมีการตั้งค่าดังนี้
เพิ่ม

'showScriptName'=>false

และ

'caseSensitive'=>false

 ในส่วนของ urlManager

ทำการเปิด rewrite_mode ใน Apache

สร้างไฟล์ .htaccess ใน Root ของ Project 

โดยมีข้อมูลข้างในดังนี้ทดสอบการ Run โดย Refresh หน้า Application จะปรากฏการแสดงผลดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com