การสร้าง Master Record และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

wave