แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน ( Diabetic Risk Score )

wave


แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน ( Diabetic Risk Score )

Health Check ประเมินสุขภาพด้วยตัวเอง

beta version

แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยระยะยาวของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ในการประมาณโอกาสเกิดโรคเบาหวานในช่วง 12 ปี (ระหว่างปีพ.ศ. 2528 ถึงพ.ศ. 2540) การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ดำเนินการโดย นพ.วิชัย เอกพลากร (โรงพยาบาลรามาธิบดี) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่ายในระดับปฐมภูมิและในประชากรทั่วไปในการประเมินตนเอง สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมายเช่นการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อให้มีความเสี่ยงลดลง

ปัจจัย ตัวเลือก
อายุ
34-39
40-44
45-49
50 ขึ้นไป
เพศ
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ดัชนีมวลกาย(นน.ตัว กก./ความสูงเมตร2)
น้อยกว่า 23
23-น้อยกว่า 27.5
มากกว่าหรือเท่ากับ 27.5
ความยาวเส้นรอบเอว (ซม.)
น้อยกว่า 90 ซม.(ผู้ชาย) และ น้อยกว่า 80 ซม.(ผู้หญิง)
มากกว่าหรือเท่ากับ 90 ซม.(ผู้ชาย) และ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 ซม.(ผู้หญิง)
เป็นโรคความดันเลือดสูง
ไม่เป็นความดันเลือดสูง
เป็นความดันเลือดสูง
(มากกว่า 140/90 มม.ปรอท หรือรักษาความดันเลือดสูงอยู่)
ประวัติเบาหวานในพ่อ แม่ พี่ น้อง
ไม่มีประวัติ
มีประวัติ

กลับสู่หน้าประเมินตนเอง

ดูเพิ่มเติม แบบประเมินความเสี่ยงกลุ่มโรค