อบรมการเขียนโปรแกรม

wave

การพัฒนา Web based Application ด้วย Yii Framework 2
ระยะเวลา 36 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมการพัฒนา Web based Application ด้วย Yii Framework 2 เหมาะสำหรับกับองค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบ Web based ที่ต้องการความรวดเร็วในการพัฒนา และการแก้ไขในอนาคต ตอบโจทย์การใช้งานในระดับองค์กร ด้วยการใช้ PHP Framework ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการทำงานในรูปแบบ Model-View-Controller (MVC)

รายละเอียด

วันที่ 1-2
 • Introduction to Yii Framework 2
 • Software ที่เกี่ยวข้อง (แนะนำให้ติดตั้งไว้ก่อน)
  • Composer (getcomposer.org)
  • GitHub Account สมัครสมาชิก github.com
  • Visual Studio Code
  • MySQL Workbench
  • WAMP Server
 • สร้าง Project Yii Framework 2 ด้วย Composer
 • โครงสร้าง Yii Framework 2 Advanced Template
 • Application Life Cycle
 • เรียนรู้ MVC ฉบับ Yii Framework 2
 • Model, View, Controller แบบไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูล (BMI)
 • Model, View, Controller แบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Post)
  • Model Behavior
  • Data Provider
   • ArrayDataProvider
   • ActiveDataProvider
   • SqlDataProvider
  • GridView
  • ListView
  • DetailView
วันที่ 3-4
 • การสร้าง Web-based Application by Example Project
 • การ Migration
  • การสร้างตาราง
  • การเพิ่ม ลบ Field ในตาราง
 • การออกแบบ ER Diagram ด้วย MySQL Workbench
  • การสร้าง Entity, Reverse and Forword Engineer, Synchronize Model
  • การทำ Entity Relationship
  • CASCADE
 • รู้จักกับ Gii Generator
 • การสร้าง Modules
 • การ Generate Model
 • การ Generate Controller
 • การ CRUD Generator
 • การจัดการระบบสมาชิก (User Management)
 • การเขียนโปรแกรมตาม Requirement/ERD
 • การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Rule สำหรับสมาชิกแต่ละระดับ
  • Access Control Filter
  • Custom Rule
 • การใช้งาน Role Based Access Control (RBAC)
วันที่ 5-6
 • การสร้างรายงานด้วยกราฟ
  • การ Select ข้อมูลเพื่อทำกราฟ
  • การสร้างกราฟแท่ง
  • การสร้างกราฟเส้น
  • การสร้างกราฟแบบ Drill down
 • การสร้างไฟล์ PDF ด้วย mPDF
 • การแสดงแผนที่ด้วย GeoJSON
  • การใช้งาน Leaflet
  • การ Query พิกัดใน Database มาแสดงในแผนที่
 • การจัดการกับ Request Url แบบสั้น
 • การจัดการ urlManager, Rewrite และการตั้งค่า .htaccess
 • การ Production และใช้งานจริงใน Server