กระทู้

54

บทความ

116

บทเรียนรู้

287

ประวัติการทำงาน

I'm developer.

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Skill

PHP, MySQL, Yii Framework

ความสามารถ (Skill)

Yii Framework

100%
100%

PHP

100%
100%

MySQL

100%
100%

SQL Server

100%
100%