ภูวนาท ใบบัว

wave
ภูวนาท ใบบัว

ภูวนาท ใบบัว

เป็นสมาชิกเมื่อ: 19 ก.พ. 2014

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

การศึกษา

2558 ปริญญาตรี  ระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

2556 ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์

2552 ปวช. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่าง สี่พระยา

 

การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน โปรแกรมเมอร์ บริษัท สยามสินธร จำกัด

2552 - 2559 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ+ โปรแกรมเมอร์ บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์