Chamnan Rodruangrit

wave
Chamnan Rodruangrit

Chamnan Rodruangrit

เป็นสมาชิกเมื่อ: 8 ส.ค. 2014

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

เคยเป็นครูสอนเขียนโปรแกรมที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

เคยเป็นครูโรงเรียนเมืองพัทยา 5  จ.ชลบุรี

เคยเป็นครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จ.ชลบุรี

เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย สพป.ชบ.3 จ.ชลบุรี

เป็นครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์