ในการวนลูปด้วย Vue นั้นเราสามารถใช้ v-for ในการวนลูปได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

index.html

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
    
    <div id="app">
      <ol>
        <li v-for="u in universities">
        {{ u.name}}
        </li>
      </ol>
    </div>
      
    <script src="index.js"></script>
  </body>
</html>

index.js

var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  universities: [
   { id: 1, name: 'มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี' },
   { id: 2, name: 'มหาวิทยาลัยขอนแก่น' },
   { id: 3, name: 'มหาวิทยาลัยมหาสารคาม' }
  ]
 }
});

ทดลองเพิ่มรายการ

app.universities.push({ id: 4, name: 'มหาวิทยาลัยในฝัน'})

จะพบรายการที่ 4 แสดงขึ้นมา

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น : Developer

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com