เมื่อผู้ใช้ทำบางอย่างเช่นการคลิกปุ่ม เราสามารถเขียนโปรแกรมให้ทำงานบางอย่างได้ผ่าน method โดยเมื่อเกิด action เช่น click ให้เรียก method ที่ต้องการ

index.html

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
    
    <div id="app">
      <p>{{ text }}</p>
      <button v-on:click="reverseText">จัดการข้อความ</button>
    </div>
    
    <script src="index.js"></script>
  </body>
</html>

index.js

var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  text: 'ทดสอบการทำงาน'
 },
 methods: {
  reverseText: function () {
   this.text = this.text.split('').reverse().join('')
  }
 }
})

 

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น : Developer

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com