ในบทเรียนรู้นี้มาติดตั้ง mod_http2 สำหรับ Apache ใน cPanel กันครับ เริ่มจากเข้าระบบ จากนั้นไปเมนู Easy Apache 4 จากน้ัน เลือก Apache Modules แล้วพิมพ์ http2 จะพบหน้าจอลักษณะนี้

จากน้ันเลือก affected แล้วกดปุ่ม Next และติดตั้ง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ทดลองเปิดดูเว็บไซต์ จาก Google Chrome คลิกขวาเลือก Inspect กดเลือก Network คลิกขวาที่หัวตาราง เลือก Protocol แล้ว Refresh เว็บไซต์ จะปรากฎหน้าจอลักษณะดังนี้ 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com