ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนเรียนโทต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย

wave

ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนเรียนโทต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย

มานพ กองอุ่น 12 ต.ค. 2019 19:41:15 1,436

KBTG Young Tech Scholarship 2020

Envision Your Future with KBTG

the Leading Technology Company

 

ด้วยธนาคารกสิกรไทย และ KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) ได้จัดตั้งโครงการ Young Tech Scholarship 2020 ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษารวมจำนวน 2 ทุนแก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 อันดับแรกของโลกในกลุ่ม Technology และมีความสนใจร่วมงานกับ KBTG โดยจะเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทยและ KBTG ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับ KBTG ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทอีกด้วย ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 

คุณสมบัติ

1.1  สัญชาติไทย สถานภาพโสด ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

1.2  อยู่ระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และคณะอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 

 

เงื่อนไขในการรับทุน

2.1  ผู้ได้รับทุนจะต้องเริ่มทำงานกับธนาคารกสิกรไทย/KBTG ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่จบการศึกษา และจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานนับจากวันที่เริ่มงาน

2.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการให้เข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าร่วมโครงการ Young Tech Scholarship

2.3 การดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร/KBTG มิฉะนั้นธนาคาร/KBTG มีสิทธิ์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการแก่บุคคลนั้นๆ

2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุน

2.5 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคารหรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า

 

การสมัคร

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อม Upload เอกสารแนบ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 

เอกสารที่จำเป็นต้องแนบในการสมัคร

  • Resume
  • Copy of Transcript
  • รูปถ่ายหน้าตรง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนภายใน 18 ธันวาคม 2562 

                บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบภาษาต่างๆ เช่น Toefl, Ielts, GRE และค่าใช้จ่ายในการสมัครมหาวิทยาลัย

ที่มา : https://www.careers-page.com/kbtg/job/7V853

มานพ กองอุ่น

ประวัติ

ความคิดเห็น