การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการ Migration ตาราง user

wave