สอบถามการเรียกใช้ filterModel ใน GridView ต้องเรียกใช้ยังไงบ้างคับ

wave
final888
1,713
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
สอบถามการเรียกใช้ filterModel ใน GridView ต้องเรียกใช้ยังไงบ้างคับ

<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'filterModel' => $searchModel,
  'layout'=>"{sorter}\n{pager}\n{summary}\n{items}",
  'columns' => [
    ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
    //.........
    ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
  ],
]); 
?>

คือผมลองเรียกใช้ แล้วมันขึ้นแต่ค่าของตัวแปรที่ส่งมา แต่อยากให้ ขึ้นในส่วนของตัว filter ที่ใส่หรับกรองข้อมูลด้วยต้องทำอย่างไรบ้างครับ หรือต้องไป สร้างหรือกำหมด Model ต้องไหน ครับ  รูปภาพที่ใส่เป็นตัวอย่างที่มันต้องแสดงหนะครับ แต่ผมเรียกแล้วมันไม่มา 

3 ความคิดเห็น

 • มานพ กองอุ่น

 • final888
[
'attribute' => 'category_id',
'filter' => ArrayHelper::map(Category::find()->all(), 'id', 'name'),
'value' => function($model){
return $model->category->name;
}
]

ประมาณนี้ครับ

สอบถามเพิ่มเติมครับ ผมเขียนในลักษณะนี้ครับ

ส่วน Controller

 public function actionCheckup() {
   
    $sql2 = "SELECT   lab_head.vn,  lab_head.hn,lab_head.order_date,patient.cid,opdscreen.cc,
lab_head.lab_order_number,patient.fname,patient.lname FROM lab_head
LEFT JOIN opdscreen ON lab_head.vn = opdscreen.vn
LEFT JOIN patient ON opdscreen.hn = patient.hn
where patient.cid = '$test' ";
    $data2 = \yii::$app->db->createCommand($sql2)->queryAll();
         $y = isset($_REQUEST['year'])?$_REQUEST['year']:date('Y');
        
    $dataProvider2 = new ArrayDataProvider([
      'allModels' => $data2
    ]);
     
    return $this->render('checkup',[
         
          'dataProvider2' => $dataProvider2
        
    ]);
  }


ส่วน view

 <?= GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider2,
   'filterModel' => $searchModel,
    'panel' => [
    'type'=>'success'
     ],
   
   'columns' => [
     ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
          
     ['label'=>'หมายเลขประจำตัวผู้ป่วย HN',
      'attribute'=>'hn',
       'headerOptions' => ['class'=>'text-center'],
       'contentOptions' => ['class'=>'text-center']
     ],
     ['label'=>'หมายเลขประจำตัวประชาชน CID',
       'attribute'=>'cid',
       'headerOptions' => ['class'=>'text-center'],
       'contentOptions' => ['class'=>'text-center']
     ],
     
     ['label'=>'วันที่รับการตรวจ',
      'attribute'=>'order_date',
       'format' => ['date','dd-MM-yyyy'],
       'headerOptions' => ['class'=>'text-center'],
       'contentOptions' => ['class'=>'text-center']
     ],
     
      ['label'=>'ชื่อ',
        'attribute'=>'fname',
       'headerOptions' => ['class'=>'text-center'],
       'contentOptions' => ['class'=>'text-center']
     ],     
     ['label'=>'สกุล',
       'attribute'=>'lname',
       'headerOptions' => ['class'=>'text-center'],
       'contentOptions' => ['class'=>'text-center']
     ],     
     
      ['label'=>'เหตุผลการรับการตรวจ',
      'attribute'=>'cc',
        'headerOptions' => ['class'=>'text-center'],
        'contentOptions' => ['class'=>'text-center']
     ],
      ['label'=>'Lab Order',
      'attribute'=>'lab_order_number',
         'headerOptions' => ['class'=>'text-center'],
        'contentOptions' => ['class'=>'text-center']
     ],
      [
      'label'=>'ผลการตรวจ',
      'format'=>'raw',
      'value' => function($data){
        $laborder = $data['lab_order_number'];
        $url = "../web/index.php?r=site%2Fview&id=$laborder";
        $btn_edit = "<div class='btn btn-success' onclick=\"view('".$laborder."')\">ผลการตรวจ</div>";
        return Html::a($btn_edit,$url);
        
      }
    ]
     
   ],
    
 ]); ?>


จะส่งค่าหรือว่าเพิ่มคำสั่งส่วนไหนให้สามารถใช้งาน filter ได้ ครับ 

 

คงต้องแปลงจาก SQL เป็น QueryBuilder ครับ สามารถสร้าง search model จาก lab_head แล้วค่อย join และใช้ filterWhere() ครับ