สอบถามครับ อยากให้ Dropdown ในส่วนของ Update ดึงค่าเดิมมาแสดงด้วยทำอย่างไรครับ

wave
final888
1,708
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
สอบถามครับ อยากให้ Dropdown ในส่วนของ Update ดึงค่าเดิมมาแสดงด้วยทำอย่างไรครับ

อยากให้เวลา Update ข้อมูลในส่วนของ Dropdown เอาค่าเดิมมาแสดงด้วยต้องทำอย่างไรครับ 

ส่วนของ _form

<?php

use yii\helpers\Html;
use yii\helpers\Url;
use yii\widgets\ActiveForm;
use yii\helpers\ArrayHelper;
use app\models\Department;
use app\models\Prorisk;
use app\models\Prorisksub;
use kartik\depdrop\DepDrop;
use app\models\Risktype;
use app\models\Severity;

$department = Department::find()->all();/* @var $this yii\web\View */
/* @var $model app\models\Risk */
/* @var $form yii\widgets\ActiveForm */
?>

<div class="risk-form">

  <?php
  $items = ArrayHelper::map(Department::find()->all(), 'dep_id', 'name');
  $pror = ArrayHelper::map(Prorisk::find()->all(), 'pro_id', 'name');
  $pros = ArrayHelper::map(Prorisksub::find()->all(), 'pro_id', 'name');
  ?>

  <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>


  <div class="col-lg-12">
    <?php echo $form->field($model, 'dep_destination')->dropDownList($items, ['prompt' => 'กรุณาเลือกหน่วยงานที่ห่วงใย']); ?>
  </div>
  <div class="col-lg-3"> 
    <?php
    $array = Risktype::find()
        ->all();
    $risktype = ArrayHelper::map($array, 'type_id', 'name');
    echo $form->field($model, 'pro_type')->dropDownList($risktype, ['id' => 'type_id', 'prompt' => 'เลือก...'])
    ?>   
  </div>

  <div class="col-lg-3"> 
    <?php
    echo $form->field($model, 'pro_risk')->widget(DepDrop::classname(), [
      'data' => !empty($type) ? $type : [],
      'options' => ['id' => 'risk_type'],
      'pluginOptions' => [
        'depends' => ['type_id'],
        'placeholder' => 'เลือก...',
        'url' => Url::to(['/insertrisk/risk/gettype'])
      ]
    ]);
    ?>

  </div>
  <div class="col-lg-3"> 
    <?php
    echo $form->field($model, 'pro_sub')->widget(DepDrop::classname(), [
      'data' => !empty($amp) ? $amp : [],
      'options' => ['id' => 'pro_id'],
      'pluginOptions' => [
        'depends' => ['risk_type'],
        'placeholder' => 'เลือก...',
        'url' => Url::to(['/insertrisk/risk/getamp'])
      ]
    ]);
    ?>
  </div>

  <div class="col-lg-3"> 
    <?php
    echo $form->field($model, 'severity')->widget(DepDrop::classname(), [
      'data' => !empty($severity) ? $severity : [],
      'options' => ['id' => 'id_severity'],
      'pluginOptions' => [
        'depends' => ['type_id'],
        'placeholder' => 'เลือก...',
        'url' => Url::to(['/insertrisk/risk/getseverity'])
      ]
    ]);
    ?>

  </div>
  <div class="col-lg-12"> 
    <?= $form->field($model, 'detail')->textarea(['rows' => '6']) ?>
  </div>

  <div class="col-lg-12">
    <?php
    if (Yii::$app->user->identity->edit_acc == '0') {
      echo $form->field($model, 'solve')->textarea(['rows' => '6']);
    }
    ?>

  </div>
  <div class="col-lg-12">

    <?php
    if (Yii::$app->user->identity->edit_acc == '0') {
      echo $form->field($model, 'leader_solve')->textarea(['rows' => '6']);
    }
    ?>
  </div>


  <div class="form-group col-lg-12">
    <?= Html::submitButton('Save', ['class' => 'btn btn-success']) ?>
  </div>

  <?php ActiveForm::end(); ?>


ส่วนของ Controller

<?php

namespace app\modules\insertrisk\controllers;

use Yii;
use app\models\Risk;
use app\modules\insertrisk\models\RiskSearch;
use yii\web\Controller;
use yii\web\NotFoundHttpException;
use yii\filters\VerbFilter;
use app\models\Prorisk;
use app\models\Prorisksub;
use app\models\Risktype;
use app\models\Severity;
use yii\helpers\Json;
use yii\helpers\ArrayHelper;
/**
 * RiskController implements the CRUD actions for Risk model.
 */
class RiskController extends Controller {

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  
  public function behaviors() {
    return [
      'verbs' => [
        'class' => VerbFilter::className(),
        'actions' => [
          'delete' => ['POST'],
        ],
      ],
    ];
  }

  /**
   * Lists all Risk models.
   * @return mixed
   */
  public function actionIndex() {
    $searchModel = new RiskSearch();
    $dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request->queryParams);

    return $this->render('index', [
          'searchModel' => $searchModel,
          'dataProvider' => $dataProvider,
    ]);
  }

  /**
   * Displays a single Risk model.
   * @param integer $id
   * @return mixed
   * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
   */
  public function actionView($id) {
    return $this->render('view', [
          'model' => $this->findModel($id),
    ]);
  }

  /**
   * Creates a new Risk model.
   * If creation is successful, the browser will be redirected to the 'view' page.
   * @return mixed
   */
  public function actionCreate() {
    $model = new Risk();

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
      $model->dep_source = Yii::$app->user->identity->dep;
      $model->date_regis = Yii::$app->formatter->asDate('now', 'yyyy-MM-dd');
      $model->save();

      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }

    return $this->render('create', [
          'model' => $model,
    ]);
  }

  /**
   * Updates an existing Risk model.
   * If update is successful, the browser will be redirected to the 'view' page.
   * @param integer $id
   * @return mixed
   * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
   */
  public function actionUpdate($id) {
    $model = $this->findModel($id);
 
    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {
      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }

    return $this->render('update', [
          'model' => $model,
    ]);
  }

  /**
   * Deletes an existing Risk model.
   * If deletion is successful, the browser will be redirected to the 'index' page.
   * @param integer $id
   * @return mixed
   * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
   */
  public function actionDelete($id) {
    $this->findModel($id)->delete();

    return $this->redirect(['index']);
  }

  /**
   * Finds the Risk model based on its primary key value.
   * If the model is not found, a 404 HTTP exception will be thrown.
   * @param integer $id
   * @return Risk the loaded model
   * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
   */
  protected function findModel($id) {
    if (($model = Risk::findOne($id)) !== null) {
      return $model;
    }

    throw new NotFoundHttpException('The requested page does not exist.');
  }

    public function actionGettype() {
    $parents = \Yii::$app->request->post('depdrop_parents');
    if ($parents) {
      $type_id = $parents[0];
      $out = Prorisk::find()
          ->select('pro_id as id,name as name')
          ->where(['risk_type' => $type_id])
          ->asArray()
          ->all();
      return Json::encode(['output' => $out, 'selected' => '']);
    }
  }
  
  public function actionGetamp() {
    $parents = \Yii::$app->request->post('depdrop_parents');
    if ($parents) {
      $risk_type = $parents[0];
      $out = Prorisksub::find()
          ->select('pro_sub_id as id,name as name')
          ->where(['pro_id' => $risk_type])
          ->asArray()
          ->all();
      return Json::encode(['output' => $out, 'selected' => '']);
    }
  }
  
  public function actionGetseverity() {
    $parents = \Yii::$app->request->post('depdrop_parents');
    if ($parents) {
      $type_id = $parents[0];
      $out = Severity::find()
          ->select('id_severity as id,name as name')
          ->where(['type_id' => $type_id])
          ->asArray()
          ->all();
      return Json::encode(['output' => $out, 'selected' => '']);
    }
  }
    
 
  
}

 

2 ความคิดเห็น

 • final888

 • มานพ กองอุ่น

ทำนองนี้ครับ เน้นสร้าง relation ใน Model ให้เรียบร้อยก่อนครับ ใส่ในส่วน view นะคัรบ

if(!$model->isNewRecord){
$amp = ArrayHelper::map(Amp::find()->where(['id' => $model->pro_id])->all(), 'id', 'amp_name');
$type = ArrayHelper::map(Type::find()->where(['id' => $model->amp->type_id])->all(), 'id', 'type_name');

$model->dep_destination = $model->amp->type->dep_destination_id;
}

 

ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับ ^_^