อยากสอบถาม เราจะกำหนดยังไงให้เมนูที่เรากำหนดแสดงต่อเมือ login เท่านั้นครับ

wave
final888
1,567
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
อยากสอบถาม เราจะกำหนดยังไงให้เมนูที่เรากำหนดแสดงต่อเมือ login เท่านั้นครับ

'options' => ['class' => 'sidebar-menu tree', 'data-widget'=> 'tree'],
        'items' => [
          ['label' => 'Menu Yii2 '. Yii::$app->user->identity->username.' ', 'options' => ['class' => 'header']],
          ['label' => 'Gii', 'icon' => 'file-code-o', 'url' => ['/gii']],
          ['label' => 'Debug', 'icon' => 'dashboard', 'url' => ['/debug']],
          ['label' => 'Login', 'url' => ['site/login'], 'visible' => Yii::$app->user->isGuest],
          ['label' => 'signup', 'url' => ['site/signup'], 'visible' => Yii::$app->user->isGuest],
          
   

 

2 ความคิดเห็น

 • final888

 • มานพ กองอุ่น

ตัวอย่าง

<?php
  NavBar::begin([
    'brandLabel' => false,//Html::img($asset . '/images/logo/logo3_' . Yii::$app->language . '.png', ['class' => 'img-responsive', 'alt' => Yii::t('frontend', 'Institute of Pathology')]),
    'brandUrl' => Yii::$app->homeUrl,
    'renderInnerContainer' => false,
    'options' => [
      'class' => 'navbar-default',
    ],
  ]);
  $menuItems = [
    ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-home"></span><br />หน้าหลัก', 'url' => ['/site/index']],
    ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-book"></span><br />ข่าวประชาสัมพันธ์', 'url' => ['/site/news']],
    ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-comment"></span><br />กระดานข่าว', 'url' => ['/site/webboard']],
    ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-book"></span><br />ฐานข้อมูลเครือข่ายด้านพยาธิฯ', 'url' => ['/report/index']],
    ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-folder-open"></span><br />รายงานการประชุม', 'url' => ['/site/minute-report']],
    ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-cog"></span><br />เกี่ยวกับ', 'url' => '#', 'items' => [
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span> เกี่ยวกับระบบ', 'url' => ['/site/about']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span> ติดต่อ', 'url' => ['/site/contact']],
    ]],
    
  ];
  if (Yii::$app->user->isGuest) {
    //$menuItems[] = ['label' => 'Signup', 'url' => ['/site/signup']];
    $menuItems[] = ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-user"></span><br />เข้าสู่ระบบ', 'url' => ['/site/login']];
  } else {
    $menuItems[] = ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-heart"></span><br />'.(isset(Yii::$app->user->identity->profile->department) ? Yii::$app->user->identity->profile->department->name : Yii::$app->user->identity->profile->name).' ('.Yii::$app->user->identity->username.')', 'url' => '#',
    'items' => [
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-th-large"></span> แผงควบคุม', 'url' => ['/patho/default/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-user"></span> ข้อมูลบุคลากรงานพยาธิวิทยา', 'url' => ['/patho/person/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-wrench"></span> ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์', 'url' => ['/patho/tool/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span> ข้อมูลชนิดการส่งตรวจ', 'url' => ['/patho/service/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-folder-open"></span> รายงานการประชุมทางพยาธิ', 'url' => ['/patho/minute-report/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-bullhorn"></span> แจ้งข่าวสาร', 'url' => ['/patho/news/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-comment"></span> กระดานข่าว', 'url' => ['/patho/webboard/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-heart"></span> ข้อมูลหน่วยงาน', 'url' => ['/patho/department/index']],
      ['label' => '<span class="glyphicon glyphicon-user"></span> ข้อมูลผู้ใช้งาน (' . Yii::$app->user->identity->username . ')', 'url' => ['/patho/user/index']],
      '<li>'
      . Html::beginForm(['/site/logout'], 'post')
      . Html::submitButton(
        '<span class="glyphicon glyphicon-share"></span> ออกจากระบบ (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
        ['class' => 'btn btn-link logout']
      )
      . Html::endForm()
      . '</li>'
    ]
  ];
    
    
  }

  echo Nav::widget([
    'options' => [
      'class' => 'navbar-nav navbar-center',
    ],
    //'dropDownCaret' => '<i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i>',
    'encodeLabels' => false,
    'items' => $menuItems,
  ]);
  NavBar::end();
  ?>

 

ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวขอทดสอบก่อนครับ เดี๋ยวติดปัญหาเดี๋ยวมาขอความช่วยเหลือใหม่ครับ