Phitarpa Choudkam-Phuangsumee

wave
Phitarpa Choudkam-Phuangsumee

Phitarpa Choudkam-Phuangsumee

เป็นสมาชิกเมื่อ: 23 พ.ค. 2019

กระทู้

1

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

  • 1. progrmammer 2 position

    23 พ.ค. 2019 Forum

    โทร  0992522245   ส่งประว้ัติ phitarpa.pp@gmail.com 1.    มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี   2.    มีความสามารถ และทักษะในการพัฒนาโปร...