การสร้าง Splash Screen ใน Flutter

wave
มานพ กองอุ่น 9 ก.ค. 2019 08:56:23 14,217

Splash Screen เป็นหน้า page เมื่อเรียกใช้งาน App ครั้งแรก โดยใช้ package splashscreen โดยเปิดไฟล์ pubspec.yaml แล้วเพิ่ม splashscreen: any

dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter

 # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
 # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
 cupertino_icons: ^0.1.2
 splashscreen: any

สร้าง folder assets จากนั้นนำไฟล์ logo.png ใส่ใน assets/images แล้ว ระบุ assets ใน pubspec.yaml ลักษณะดังนี้

flutter:

 # The following line ensures that the Material Icons font is
 # included with your application, so that you can use the icons in
 # the material Icons class.
 uses-material-design: true

 # To add assets to your application, add an assets section, like this:
 assets:
  - assets/images/logo.png

แก้ไขไฟล์ main.dart

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:yourpackage/pages/splash_page.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: ThemeData(
      scaffoldBackgroundColor: Color(0xffe9ebee),
      primaryColor: Colors.blue,
      accentColor: Colors.pinkAccent),
    title: 'Your App Name',
    home: SplashPage());
 }
}

สร้างไฟล์ page/splash_page.dart

สร้างไฟล์ splash_page.dart ใน folder page จากนั้นเขียนโปรแกรม

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:splashscreen/splashscreen.dart';
import 'main_page.dart';

class SplashPage extends StatefulWidget {
 @override
 _SplashPageState createState() => _SplashPageState();
}

class _SplashPageState extends State<SplashPage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return SplashScreen(
    seconds: 5,
    navigateAfterSeconds: MainPage(),
    title: Text(
     'Your App Name',
     style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 20.0),
    ),
    image: Image.asset('assets/images/logo.png'),
    backgroundColor: Colors.white,
    styleTextUnderTheLoader: TextStyle(color: Colors.deepPurple),
    photoSize: 100.0,
    loaderColor: Colors.pinkAccent);
 }
}

สร้างไฟล์ main_page.dart

สร้างไฟล์ main_page.dart เพื่อสร้างเป็นไฟล์หน้าจอหลักของ App (อันนี้ไม่ขอกล่าวถึงในขั้นตอนนี้)

ตัวอย่างเมื่อสั่ง run


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 14,217
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Flutter
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags splash screen flutter
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009