บทความ (Blog)

wave


บทความ (Blog)

Programmer Thailand Blog

พบบทความข่าวสารดีๆ เขียนและแชร์ได้ทันที

beta version

มาทำให้ CGridView ให้สามารถคลิ๊กแล้วส่งค่าได้กันเถอะ

ไปดูโค้ดกันเลยครับ $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView',array( 'id'=>'items-grid', 'dataProvider'=>$items, 'selectionChanged'=>"function(id){window.location='" .Yii::app()->urlManager->create...

อ่านต่อ