การประเมินสุขภาพตนเอง

Health Check ประเมินสุขภาพด้วยตัวเอง

beta version

ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ประเมินตนเองเรื่อง พฤติกรรมการกิน ออกกำลัง และอารมณ์ ประเมินภาวะเครียดด้วยตัวเอง ประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)