การใช้งาน function number_format()

wave
มานพ กองอุ่น 27 พ.ค. 2016 11:27:40 24,588

function number_format() เป็น function ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลข เช่น การใส่ตัวคั่นหลักพัน จำนวนจุดทศนิยม เป็นต้น โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string number_format ( float $number , int $decimals = 0 , string $dec_point = "." , string $thousands_sep = "," )
$number คือ ตัวเลขที่อาจมีหรือไม่มีทศนิยมก็ได้ เช่น 12345.67
$decimals คือ จำนวนทศนิยม ค่าเริ่มต้นคือ 0
$dec_point คือ สัญลักษณ์จุดทศนิยม ค่าเริ่มต้นคือ .
$thousands_sep คือ ตัวคั่นหลักพัน ค่าเริ่มต้นคือ ,

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
$number = 1234567.89
echo number_format($number)."<br />";
echo number_format($number, 2)."<br />";
echo number_format($number, 3)."<br />";
echo number_format($number, 2,'-', '-')."<br />";

ผลลัพท์

1,234,567
1,234,567.89
1,234,567.890
1-234-567-89

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com