wave
ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์
หาเวลา timestamp ในการแก้ไขไฟล์ด้วย filemtime()

โจทย์ปัญหาคือเมื่อมีการแก้ไขรูปโปรไฟล์ โดยการ uplaod ขึ้น server แล้ว browser จำ cache รูปเดิม จะทำอย่างไรให้ browser รู้ว่าเป็นรูปภาพใหม่ ดังนั้นเราจะต้องใส่ timestamp เข้าไปตอนแสดงผลรูปภาพด้วย image.jpg?12345566 ดังนั้น timestamp ของการแก้ไขรูปภาพน่าจะเหมาะสมที่สุด โดย filemtime() มีลักษณะ...

2,175
การใช้งาน function number_format()

function number_format() เป็น function ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลข เช่น การใส่ตัวคั่นหลักพัน จำนวนจุดทศนิยม เป็นต้น โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string number_format ( float $number , int $decimals = 0 , string $dec_point = "." , string $thousands_sep = "," ) $number คือ ตัวเลขที่อาจ...

13,120
PHP Function ข้อความ (String)

ชนิดข้อมูลข้อความหรือ string คือข้อความหรือกลุ่มข้อความ มาเรียนรู้การใช้งาน และการใช้ function เกี่ยวกับตัวอักษร เพื่อเป็นแนวทางต่อไป  function ที่ใช้งานกับตัวอักษรหรือข้อความเช่น strlen() เป็น function ที่ใช้ในการนับจำนวนตัวอักษร function str_word_count() เป็นการนับจำนวนคำ ตัวอย่าง...

7,018
PHP ชนิดข้อมูลในภาษา PHP

ในภาษา PHP ตัวแปรสามารถมีชนิดข้อมูลได้หลายแบบ และแต่ละแบบก็สามารถทำอะไรได้ต่างกันเช่นกัน  สำหรับชนิดข้อมูลใน PHP นั้นมีดังนี้ ข้อความ (String) จำนวนเต็ม (Integer) ทศนิยม (Float) บูลีน (Boolean) ตัวแปรชุด (Array) Object NULL ตัวแปรระบบ ข้อความ (String) ตัวแปรชนิด string คือ ข้...

21,493
PHP เรียนรู้คำสั่ง Echo และ Print ในภาษา PHP

คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลนั้นมีคำสั่งหลักๆ 2 คำสั่ง นั่นคือ echo และ print ลองมาเปรียบเทียบการทำงานของ 2 คำสั่งนี้เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง echo และ print ต่างก็ไม่ใช่ฟังก์ชั่นในโครงสร้างภาษา PHP ซึ่งเราจะใช้ทั้ง 2 คำสั่งในการแสดงผลข้อความ และทั้ง 2 คำสั่งมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่า...

21,788
PHP ตัวแปรในภาษา PHP

ตัวแปรเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการ เพื่อนำไปใช้ประมวลผล เช่น $a=1; โดยเราสามารถกำหนดตัวแปรไว้ล่วงหน้าแล้วเรียกใช้งานได้ตลอดหน้า PHP นั้น กฎการตั้งชื่อตัวแปร ขึ้นต้นด้วย $ ตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ _ ตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _ เช่น $myvar; $my_var; $myVar;...

71,718
PHP รูปแบบการเขียนภาษา PHP

การเปิด Tag และปิด Tag ภาษา PHP เหมือนกันกับทุกภาษาที่ต้องมีการประกาศ Tag เปิด และ Tag ปิด เพื่อให้ Complier ทราบว่าข้อความหลังจากประกาศ Tag เปิดนั้นให้ทำการอ่านและแปลงคำสั่งภาษาก่อน ส่งออกมาในรูปแบบของ HTML <?php … ?> การแทรกภาษา PHP ใน HTML การแทรกภาษา PHP ใน HTML นั้นก...

12,224
PHP การติดตั้งโปรแกรม PHP

การติดตั้ง PHP โปรแกรม PHP จะทำงานร่วมกันกับ Web Server เช่น Apache และ IIS โดยทั่วไป Hosting หรือผู้ให้บริการฝากเว็บไซต์จะมีรองรับ PHP อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจควรสอบถามผู้ให้บริการ Web Hosting ว่ารองรับภาษา PHP หรือไม่ และใช้โปรแกรม PHP เวอร์ชั่นไหนด้วย สำหรับการติดตั้งจะมี 2 ส่...

14,508
PHP เริ่มต้นกับภาษา PHP

PHP เป็นภาษาสคริปที่ทำงานบนฝั่งเซอร์ฟเวอร์ (Server side script) โดยสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว ที่สำคัญเราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีบนเว็บเซอร์ฟเวอร์ เรียนรู้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ซึ่งเราสามารถรวมคำสั่ง PHP กับ HTML ได้ โดยคำสั่ง PHP จะถูกป...

13,470
PHP บทนำ

ภาษาพีเอชพี (PHP) ย่อมาจาก Hypertext Processor เป็นภาษาที่ทำงานในฝั่ง Server โดยเราสามารถใช้โปรแกรม Text Editor ทั่วไปในการสร้างไฟล์ เช่น Note Pad, EditPlus, Dreamweaver หรือ โปรแกรม Text Editor อื่นๆ   ปัจจุบันเวอร์ชั่นของ PHP เป็นเวอร์ชั่น 5.2. โดยมีเวอร์ชั่น 6. ซึ่งกำลังพัฒนา โดยเวอ...

6,454