การสร้างไฟล์ CSS ไว้ใช้งานแบบ Global ใน Web Application NuxtJS

wave
มานพ กองอุ่น 22 ธ.ค. 2019 01:05:28 3,377

ในบทเรียนรู้นี้เรามาสร้างไฟล์ CSS แล้วนำมาโหลดเข้าใช้งานแบบ Global CSS ใน NuxtJS โดยเราจะสร้างไฟล์ main.css ใน assets/styles/main.css จากนั้นเขียนคำสั่ง CSS ลักษณะดังนี้เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

body {
    background-color: aquamarine;
}

จากน้ันเพิ่มไฟล์ main.css ใน config ของ nuxtjs โดยเปิดไฟล์ nuxt.config.js แล้วเพิ่มส่วน css ดังนี้

 css: [
    '@assets/styles/main.css'
  ],

ทดลองรันหน้าเว็บจะได้ลักษณะดังนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com