ใน Apache หากมีการ request worker มากๆ อาจทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ โดยเมื่อเปิด error log จะปรากฏข้อความลักษณะนี้

[mpm_prefork:error] [pid 9489] AH00161: server reached MaxRequestWorkers setting, consider raising the MaxRequestWorkers setting

 

วิธีการแก้โดยการเปิดไฟล์ cofig/extra/httpd-npm.conf แล้วกำหนดค่า โดยเพิ่มส่วนของ worker จาก 150 ลักษณะดังนี้

<IfModule mpm_prefork_module>
  StartServers       5
  MinSpareServers     5
  MaxSpareServers     10
  MaxRequestWorkers   300
  MaxConnectionsPerChild  0
</IfModule>

และ

<IfModule mpm_worker_module>
  StartServers       2
  MinSpareThreads     25
  MaxSpareThreads     75 
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestWorkers   500
  MaxConnectionsPerChild  0
</IfModule>

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com