การแสดงข้อมูลในแต่ละจังหวัดบนแผนที่ประเทศไทยด้วย Google GeoChart

wave
มานพ กองอุ่น 7 เม.ย. 2016 11:17:36 25,280

Geochart เป็นการให้บริการการแสดงแผนที่จาก Google ซึ่งเป็นบริการแบบฟรีโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/geochart


สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นการจำลองการรายงานจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งมีการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและดึงข้อมูลออกมาแสดงผลในรูปแบบของแผนที่โดยสามารถกำหนดสีได้ว่าต้องการโทนสีใดซึ่ง Google Geo Chart จะทำการกำหนดความเข้มของสีให้อัตโนมัติ โดยจะแสดงออกมาลักษณะนี้

สร้าง MapController.php


สร้าง MapController.php ใน controllers โดยเขียนโปรแกรมดังนี้

<?php
namespace app\controllers;
use yii\web\Controller;
use app\models\Contact;
use Yii;
use yii\data\ArrayDataProvider;

class MapController extends Controller{
    
    public function actionGeo(){
        $connection = Yii::$app->db;
        $datas = $connection->createCommand('
            SELECT a.accident,a.injury,a.dead,af.accident_festival,p.province_name
            FROM accident a
            LEFT JOIN accident_festival af ON af.id = a.accident_festival_id
            LEFT JOIN base_province p ON p.id = a.province_id
            WHERE af.id = 1
            GROUP BY a.province_id
            ')->queryAll();
        //เตรียมข้อมูลส่งให้กราฟ
        $dataok = '';
        foreach($datas as $data){
            $dataok .= "['".$data['province_name']."',".$data['accident']."],";
        }
        
        $dataProvider = new ArrayDataProvider([
            'allModels'=>$datas,
            'sort'=>[
                'attributes'=>['accident_festival','province_name','accident','injury','dead']
            ],
        ]);
        return $this->render('geo',['dataProvider'=>$dataProvider,'dataok'=>$dataok]);
    }
}


สร้าง View ส่วนแสดงแผนที่


สร้าง View สำหรับแสดงแผนที่ใน views/map/geo.php 

<?php
$this->title = 'การเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559';
$this->params['breadcrumbs'][] = 'การเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559';
use yii\grid\GridView;
?>
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
    google.load("visualization", "1", {packages: ["geochart"]});
    google.setOnLoadCallback(drawRegionsMap);

    function drawRegionsMap() {

        var data = google.visualization.arrayToDataTable([
            ['จังหวัด', 'จำนวนอุบัติเหตุ'],
<?php echo $dataok; ?>
        ]);

        var options = {
            region: 'TH',
            resolution: 'provinces',
            //displayMode: 'markers',
            colorAxis: {colors: ['white', 'yellow', 'orange', 'red']}
        };

        var chart = new google.visualization.GeoChart(document.getElementById('regions_div'));

        chart.draw(data, options);
    }
</script>
<div class="panel panel-danger">
    <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title"><i class="glyphicon glyphicon-signal"></i> การเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559</h3>
    </div>
    <div class="panel-body">

        <div id="regions_div" style="width: 100%; height: 500px;"></div>
    </div>
</div>


สร้าง View ส่วนแสดง Grid View

<!-- ส่วนแสดง Grid View -->
<div class="panel panel-success">
    <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title"><i class="glyphicon glyphicon-signal"></i> การเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559</h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <?php
        echo GridView::widget([
            'dataProvider' => $dataProvider,
            'columns' => [
                ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
                [
                    'label' => 'จังหวัด',
                    'attribute' => 'province_name'
                ],
                [
                    'label' => 'อุบัติเหตุ (ครั้ง)',
                    'attribute' => 'accident'
                ],
                [
                    'label' => 'บาดเจ็บ (คน)',
                    'attribute' => 'injury'
                ],
                [
                    'label' => 'เสียชีวิต (คน)',
                    'attribute' => 'dead'
                ],
            ]
        ]);
        ?>
    </div>
</div>


ตัวอย่างการแสดงผล


 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 25,280
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags yii google geochart
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง