การติดตั้งและใช้งาน SweetAlert2 โดยไม่ใช้ Extension ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 30 ต.ค. 2017 21:00:24 13,592

sweet alert 2 เป็น css และ js ที่ช่วยในการทำ alert ต่างๆ ในที่นี้เราเปลี่ยน alert ใน yii framework 2 ไปใช้ sweet alert แทน

https://limonte.github.io/sweetalert2/

การติดตั้งจะติดตั้งผ่าน bower หากยังไม่มีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งจาก bower.io จากนั้น เปิด command prompt เข้าไปยัง folder project แล้วพิมพ์

bower install sweetalert2

จะปรากฏ folder sweetalert2 ดังนี้

สร้าง folder เก็บ ที่ common\widgets\sweetalert จากนั้นเพิ่ม file ต่างๆ ดังนี้

SweetAlertAsset.php
<?php
/**
 * Created by Manop Kongoon.
 * kongoon@hotmail.com
 * Date: 28/10/2560
 * Time: 22:56
 */

namespace common\widgets\sweetalert;


use yii\web\AssetBundle;

class SweetAlertAsset extends AssetBundle
{
  /** @var string $sourcePath */
  public $sourcePath = '@bower/sweetalert2';

  /** @var array $css */
  public $css = [
    'dist/sweetalert2.css',
  ];

  /** @var array $js */
  public $js = [
    'dist/sweetalert2.js',
  ];

  /** @var array $depends */
  public $depends = [
    'yii\web\YiiAsset',
    'yii\bootstrap\BootstrapAsset',
  ];
}
NotificationBase.php
<?php
namespace common\widgets\sweetalert;

use yii\base\Widget;
use yii\helpers\Html;
use yii\helpers\Json;


class NotificationBase extends Widget
{
  /** @var string $title */
  public $title;

  /** @var string $message */
  public $message;

  /** @var string $message */
  public $messageDefault = 'This is the message';

  /** @var string $type */
  public $type;

  /** @var array $types */
  public $types = ['info', 'error', 'success', 'warning'];

  /** @var string $typeDefault */
  public $typeDefault = self::TYPE_INFO;

  /** @var array $options */
  public $options = [];

  const TYPE_INFO = 'info';
  const TYPE_ERROR = 'error';
  const TYPE_SUCCESS = 'success';
  const TYPE_WARNING = 'warning';

  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function init()
  {
    $this->view->registerAssetBundle(SweetAlertAsset::className());

    $this->title = is_string($this->title) ? Html::encode($this->title) : null;

    $this->message = ($this->message) ?
      Html::encode($this->message) : Html::encode($this->messageDefault);

    $this->options = is_array($this->options) ?
      Json::encode($this->options) : Json::encode([]);
  }

}

 

Notification.php
<?php
/**
 * Created by Manop Kongoon.
 * kongoon@hotmail.com
 * Date: 28/10/2560
 * Time: 22:51
 */

namespace common\widgets\sweetalert;

class Notification extends NotificationBase
{
  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function run()
  {
    if (in_array($this->type, $this->types)){
      return $this->view->registerJs("swal ( \"{$this->title}\" , \"{$this->message}\" , \"{$this->type}\" );");
    }

    return $this->view->registerJs("swal ( \"{$this->title}\" , \"{$this->message}\" , \"{$this->typeDefault}\" );");
  }
}

 

NotificationFlash.php
<?php
/**
 * Created by Manop Kongoon.
 * kongoon@hotmail.com
 * Date: 28/10/2560
 * Time: 23:06
 */

namespace common\widgets\sweetalert;


use yii\helpers\Html;

class NotificationFlash extends NotificationBase
{
  /** @var object $session */
  private $session;

  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function run()
  {
    $this->session = \Yii::$app->session;

    $flashes = $this->session->getAllFlashes();

    foreach ($flashes as $type => $data) {
      $data = (array) $data;

      foreach ($data as $i => $message) {
        Notification::widget([
          'type' => Html::encode($type),
          'title' => Html::encode($this->title),
          'message' => Html::encode($message),
          //'options' => Json::decode((string) $this->options),
        ]);
      }

      $this->session->removeFlash($type);
    }
  }
}

 

การใช้งานให้สร้าง alert.php ใน folder ที่เก็บ views/layouts/ จากนั้นเขียนโปรแกรมดังนี้

<?php
/**
 * Created by Manop Kongoon.
 * kongoon@hotmail.com
 * Date: 28/10/2560
 * Time: 23:11
 */

use common\widgets\sweetalert\NotificationFlash;

echo NotificationFlash::widget();

 

ใน views/layouts/main.php ให้เขียนเรียกใช้งาน alert.php ดังนี้

<?= $this->render('//layouts/alert') ?>

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 13,592
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags sweetalert2 yii2 yii framework
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง