การ Upload และ อ่านไฟล์ Excel ด้วย PHPExcel ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 26 มี.ค. 2017 13:38:24 23,082

ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่เราจะทำการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน

การ upload และอ่านไฟล์ MS Excel เพื่อนำไปใช้ในระบบ เช่นบันทึกลงฐานข้อมูล หรือนำไปแสดงผลใน GridView (ตามตัวอย่าง) สามารถทำได้โดยใช้ PHPExcel Package ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

สำหรับ PHPExcel สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://github.com/PHPOffice/PHPExcel และสามารถติดตั้งผ่าน Composer ได้โดยใช้คำสั่ง

composer require phpoffice/phpexcel

จากนั้นเขียนโปรแกรมเพื่อ Upload ในที่นี้จะแยกการ Upload และการอ่านไฟล์ออกจากกันเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ใน Model ก็แก้ไขเพิ่มเติมจาก Model ที่ได้จากการ Gii มาก็ได้ครับ ในที่นี้จะเพิ่ม Property $uploadPath ซึ่งเก็บที่อยู่ของการ Upload ไฟล์ ซึ่งจะอยู่ที่ frontend/web/uploads/hospital/file ถ้ายังไม่มีก็สร้างไว้ก่อนนะครับ

จากนั้นก็ระบุส่วนของ rules เพื่อตรวจสอบนามสกุล และ เพิ่ม method uploadFile 

public $uploadPath = 'uploads/hospital/file';

//...
public function rules()
  {
    return [
      
      [['file'], 'file', 'extensions' => 'xls,xlsx', 'skipOnEmpty' => true]
    ];
  }

//...
public function uploadFile($model, $attribute)
  {
    $file = UploadedFile::getInstance($model, $attribute);

    if($file){
      if($this->isNewRecord){
        $fileName = time().'_'.$file->baseName.'.'.$file->extension;
      }else{
        $fileName = $this->getOldAttribute($attribute);
      }
      $file->saveAs(Yii::getAlias('@webroot').'/'.$this->uploadPath.'/'.$fileName);

      return $fileName;
    }
    return $this->isNewRecord ? false : $this->getOldAttribute($attribute);
  }

จากนั้นก็เขียนโปรแกรมในส่วน Controller เพื่อทำการ Upload ไฟล์ ใน action Create และ Update

public function actionCreate()
  {
    $model = new HospitalFile();

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {

      $model->file = $model->uploadFile($model, 'file');
      $model->save();

      Yii::$app->session->setFlash('success', 'เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');
      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);

    } else {
      return $this->render('create', [
        'model' => $model,
      ]);
    }
  }

//...
public function actionUpdate($id)
  {
    $model = $this->findModel($id);

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {

      $model->file = $model->uploadFile($model, 'file');
      $model->save();

      Yii::$app->session->setFlash('success', 'แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');
      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    } else {
      return $this->render('update', [
        'model' => $model,
      ]);
    }
  }

//...
public function actionDelete($id)
  {
    $model = $this->findModel($id);
    @unlink(Yii::getAlias('@webroot').'/'.$model->uploadPath.'/'.$model->file);
    $model->delete();

    Yii::$app->session->setFlash('success', 'ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');
    return $this->redirect(['index']);
  }

จากนั้นเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ Excel แล้วนำไปแสดงที่ GridView โดยเขียนโปรแกรมใน Controller โดยนำใส่ใน ArrayDataProvider ดังต่อไปนี้

public function actionView($id)
  {
    $model = $this->findModel($id);

    try{
      $file = Yii::getAlias('@webroot').'/'.$model->uploadPath.'/'.$model->file;
      $inputFile = \PHPExcel_IOFactory::identify($file);
      $objReader = \PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFile);
      $objPHPExcel = $objReader->load($file);
    }catch (Exception $e){
      Yii::$app->session->addFlash('error', 'เกิดข้อผิดพลาด'. $e->getMessage());
    }

    $sheet = $objPHPExcel->getSheet(0);
    $highestRow = $sheet->getHighestRow();
    $highestColumn = $sheet->getHighestColumn();

    $objWorksheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();

    foreach($objWorksheet->getRowIterator() as $rowIndex => $row){
      $arr[] = $objWorksheet->rangeToArray('A'.$rowIndex.':'.$highestColumn.$rowIndex);
    }


    $dataProvider = new ArrayDataProvider([
      'allModels' => $arr,
      'pagination' => false,
    ]);

    return $this->render('view', [
      'model' => $model,
      'dataProvider' => $dataProvider,
    ]);
  }

 

จากนั้นนำไปแสดงผลเป็น GridView ใน view.php ดังนี้

<?=GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'columns' => [
    [
      'label' => 'คำนำหน้า',
      'value' => function($model){
        return $model[0][0];
      }
    ],
    [
      'label' => 'ชื่อ นามสกุล',
      'value' => function($model){
        return $model[0][1];
      }
    ],
    [
      'label' => 'หมายเลขบัตรประชาชน',
      'value' => function($model){
        return $model[0][2];
      }
    ],
    [
      'label' => 'เพศ',
      'value' => function($model){
        return $model[0][3];
      }
    ],
    [
      'label' => 'อายุ',
      'value' => function($model){
        return $model[0][4];
      }
    ],
    [
      'label' => 'หน่วยอายุ(ปีเดือนวัน)',
      'value' => function($model){
        return $model[0][5];
      }
    ],
    [
      'label' => 'HN',
      'value' => function($model){
        return $model[0][6];
      }
    ],
    [
      'label' => 'AN',
      'value' => function($model){
        return $model[0][7];
      }
    ],
    [
      'label' => 'Doctor',
      'value' => function($model){
        return $model[0][8];
      }
    ],
    [
      'label' => 'Clinical Diagnosis',
      'value' => function($model){
        return $model[0][9];
      }
    ],
  ]
])?>

และเมื่อแสดงผลก็สามารถแสดงในรูปแบบ GridView ได้ดังนี้

การนำข้อมูลเข้าตารางในฐานข้อมูล

ก่อนอื่นก็ต้องสร้างตารางตามที่ต้องการเก็บข้อมูลก่อน โดยส่วนใหญ่ก็จะสร้างตารางให้ครบกับจำนวน Column ใน Excel เมื่อได้ตารางเสร็จแล้วก็มาทำการ Gii Model ให้เรียบร้อย

ในที่นี้ตารางเก็บข้อมูลชื่อ hospital_import จะได้ Model HospitalImport

จากนั้นก็เขียนโปรแกรมใน Controller เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในตาราง

//...
if(Yii::$app->request->post('register')){
      $transaction = Yii::$app->db->beginTransaction();
      try {
        $register = Yii::$app->request->post('register');
        //var_dump($register);
        //die();
        foreach ($objWorksheet->getRowIterator() as $rowIndex => $row) {

          $tmpdata = $objWorksheet->rangeToArray('A' . $rowIndex . ':' . $highestColumn . $rowIndex);
          $data[] = $tmpdata[0];

        }

        foreach ($register as $key => $val) {
          //Check if specific
          if (!empty($val)) {//ถ้าเลือกส่ง
            //var_dump($data[$key]);
            //มีการ Import หรือยัง
            $import = HospitalImport::find()->where(['name' => $data[$key][1]])
              ->andFilterWhere(['like', 'id_card', $data[$key][4]])
              ->one();
            if (!$import) {//ถ้ายังไม่มีการ Import
              
              $gender = $data[$key][2] == 'หญิง' ? 1 : 0;


              $import = new HospitalImport();
              $import->token_action = $model->token_action;
              $import->hospital_id = Yii::$app->user->identity->hospital_id;
              $import->prefix = $data[$key][0];
              $import->name = $data[$key][1];
              $import->gender = $gender;
              $import->race = $data[$key][3];
              $import->id_card = $data[$key][4];
              $import->birthdate = $data[$key][5];
              $import->age = $data[$key][6];
              $import->age_unit = $data[$key][7];
              $import->h_n = $data[$key][8];
              $import->a_n = $data[$key][9];
              $import->ward = $data[$key][10];
              $import->doctor = $data[$key][11];
              $import->clinical_diagnosis = $data[$key][12];
              $import->collected_at = $data[$key][13];
              $import->regist_type = $val;

              if($import->save()){
                Yii::$app->session->addFlash('success', $import->name.' '.$import->regist_type.' นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');
              }else{
                Yii::$app->session->addFlash('error', 'เกิดข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูล');
                //var_dump($import);
                //die();
              }

            }else{//รายการนี้ส่งแล้ว
              Yii::$app->session->addFlash('info', $data[$key][1].' รายการนี้ส่งเข้าระบบแล้ว');
            }

          }else{//ถ้าไม่ได้เลือกส่ง
            Yii::$app->session->addFlash('warning', $data[$key][1].' ไม่ได้เลือกส่ง');
          }
        }//end foreach

        $transaction->commit();
        Yii::$app->session->addFlash('success', 'ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง');
        return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);

      }catch (Exception $e){
        $transaction->rollBack();
        Yii::$app->session->addFlash('error', 'เกิดข้อผิดพลาด');
      }
    }///end if post
//...

หลังจากปรับแก้ ActionView แล้วมาดู Code แบบเต็มๆ 

public function actionView($id)
  {
    $model = $this->findModel($id);

    try{
      $file = Yii::getAlias('@webroot').'/'.$model->uploadPath.'/'.$model->file;
      $inputFile = \PHPExcel_IOFactory::identify($file);
      $objReader = \PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFile);
      $objPHPExcel = $objReader->load($file);
    }catch (Exception $e){
      Yii::$app->session->addFlash('error', 'เกิดข้อผิดพลาด'. $e->getMessage());
    }

    $sheet = $objPHPExcel->getSheet(0);
    $highestRow = $sheet->getHighestRow();
    $highestColumn = $sheet->getHighestColumn();

    $objWorksheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();

    foreach($objWorksheet->getRowIterator() as $rowIndex => $row){
      $arr[] = $objWorksheet->rangeToArray('A'.$rowIndex.':'.$highestColumn.$rowIndex);
    }

    /*
     * Post Register from active form
     */
    if(Yii::$app->request->post('register')){
      $transaction = Yii::$app->db->beginTransaction();
      try {
        $register = Yii::$app->request->post('register');
        //var_dump($register);
        //die();
        foreach ($objWorksheet->getRowIterator() as $rowIndex => $row) {

          $tmpdata = $objWorksheet->rangeToArray('A' . $rowIndex . ':' . $highestColumn . $rowIndex);
          $data[] = $tmpdata[0];

        }

        foreach ($register as $key => $val) {
          //Check if specific
          if (!empty($val)) {//ถ้าเลือกส่ง
            //var_dump($data[$key]);
            //มีการ Import หรือยัง
            $import = HospitalImport::find()->where(['name' => $data[$key][1]])
              ->andFilterWhere(['like', 'id_card', $data[$key][4]])
              ->one();
            if (!$import) {//ถ้ายังไม่มีการ Import
              

              $gender = $data[$key][2] == 'หญิง' ? 1 : 0;


              $import = new HospitalImport();
              $import->token_action = $model->token_action;
              $import->hospital_id = Yii::$app->user->identity->hospital_id;
              $import->prefix = $data[$key][0];
              $import->name = $data[$key][1];
              $import->gender = $gender;
              $import->race = $data[$key][3];
              $import->id_card = $data[$key][4];
              $import->birthdate = $data[$key][5];
              $import->age = $data[$key][6];
              $import->age_unit = $data[$key][7];
              $import->h_n = $data[$key][8];
              $import->a_n = $data[$key][9];
              $import->ward = $data[$key][10];
              $import->doctor = $data[$key][11];
              $import->clinical_diagnosis = $data[$key][12];
              $import->collected_at = $data[$key][13];
              $import->regist_type = $val;

              if($import->save()){
                Yii::$app->session->addFlash('success', $import->name.' '.$import->regist_type.' นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');
              }else{
                Yii::$app->session->addFlash('error', 'เกิดข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูล');
                //var_dump($import);
                //die();
              }

            }else{//รายการนี้ส่งแล้ว
              Yii::$app->session->addFlash('info', $data[$key][1].' รายการนี้ส่งเข้าระบบแล้ว');
            }

          }else{//ถ้าไม่ได้เลือกส่ง
            Yii::$app->session->addFlash('warning', $data[$key][1].' ไม่ได้เลือกส่ง');
          }
        }//end foreach

        $transaction->commit();
        Yii::$app->session->addFlash('success', 'ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง');
        return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);

      }catch (Exception $e){
        $transaction->rollBack();
        Yii::$app->session->addFlash('error', 'เกิดข้อผิดพลาด');
      }
    }///end if post


    $dataProvider = new ArrayDataProvider([
      'allModels' => $arr,
      'pagination' => false,
    ]);

    $dataProviderImport = new ActiveDataProvider([
      'query' => HospitalImport::find()
        ->where(['token_action' => $model->token_action])
        ->orderBy(['id' => SORT_DESC])
    ]);

    return $this->render('view', [
      'model' => $model,
      'dataProvider' => $dataProvider,
      'dataProviderImport' => $dataProviderImport,
    ]);
  }

ส่วนใน View ก็เพิ่ม DropDownList และปุ่มสำหรับการส่งข้อมูลเพื่อ Import และเพิ่ม GridView สำหรับแสดงรายการ Record ที่ Import แล้วดังนี้

<?php

use yii\grid\GridView;
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
use yii\widgets\DetailView;

/* @var $this yii\web\View */
/* @var $model frontend\modules\hospital\models\HospitalFile */

$this->title = $model->file;
$this->params['breadcrumbs'][] = ['label' => 'ไฟล์', 'url' => ['index']];
$this->params['breadcrumbs'][] = $this->title;
?>
<h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>

<?php $form = ActiveForm::begin() ?>

<div class="table-responsive">
<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'columns' => [
    ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
    [
      'label' => 'คำนำหน้า',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][0];
      }
    ],
    [
      'label' => 'ชื่อ นามสกุล',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][1];
      }
    ],
    [
      'label' => 'เพศ',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][2];
      }
    ],
    [
      'label' => 'สัญชาติ',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][3];
      }
    ],
    [
      'label' => 'หมายเลขบัตรประชาชน',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][4];
      }
    ],
    [
      'label' => 'วันเดือนปีเกิด',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][5];
      }
    ],
    [
      'label' => 'อายุ',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][6];
      }
    ],
    [
      'label' => 'หน่วยอายุ(ปีเดือนวัน)',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][7];
      }
    ],
    [
      'label' => 'HN',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][8];
      }
    ],
    [
      'label' => 'AN',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][9];
      }
    ],
    [
      'label' => 'Ward',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][10];
      }
    ],
    [
      'label' => 'Doctor',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][11];
      }
    ],
    [
      'label' => 'Clinical Diagnosis',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][12];
      }
    ],
    [
      'label' => 'Collected at',
      'value' => function ($model) {
        return $model[0][13];
      }
    ],
    [
      'label' => 'สถานะ',
      'format' => 'raw',
      'value' => function($model){
        //Implement later
        return '<span class="label label-success">ข้อมูลสมบูรณ์</span>';
      }
    ],
    [
      'label' => 'ต้องการส่ง',
      'format' => 'raw',
      'value' => function ($model){
        return Html::dropDownList('register[]', null,
          [
            'CS' => 'ส่งปรึกษา (Consult (CS))',
            'SN' => 'ส่งตรวจชิ้นเนื้อ (Surgical (SN))',
            'PN' => 'ส่งตรวจวิเคราะห์เซลล์ (PAP)',
            'FN' => 'ส่งตรวจวิเคราะห์เซลล์ (Non-Gyn)',
            'EX' => 'ส่งย้อมพิเศษ (EX)',
            'FI' => 'ส่งตรวจ FISH',
            'FL' => 'ส่งตรวจ FLOW',
            'MP' => 'ส่งตรวจ Molecular',
          ],
          ['class' => 'form-control', 'prompt' => 'เลือกรายการส่งตรวจ']);
      }
    ],
  ]
]) ?>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-sm-6">
    <?= Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></i> กลับ', ['/hospital/file/index'], ['class' => 'btn btn-danger'])?>
  </div>
  <div class="col-sm-6 text-right">
    <?= Html::submitButton('<i class="glyphicon glyphicon-arrow-up"></i> นำเข้าข้อมูล', ['class' => 'btn btn-warning btn-lg']) ?>
  </div>
</div>

<?php ActiveForm::end() ?>

<h2>รายการที่มีการนำเข้าแล้ว</h2>
<div class="table-responsive">
  <?=GridView::widget([
    'dataProvider' => $dataProviderImport,
    'columns' => [
      'prefix',
      'name',
      'gender',
      'race',
      'id_card',
      'birthdate',
      'age',
      'age_unit',
      'h_n',
      'a_n',
      'ward',
      'doctor',
      'clinical_diagnosis',
      'collected_at',
      'regist_type',
      'created_at:datetime',
    ]
  ])?>
</div>

<div class="alert alert-info">
  <i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> ประเภทการส่งตรวจ
  <ul>
    <li>SN ส่งตรวจชิ้นเนื้อ (Surgical)</li>
    <li>PN ส่งวิเคราะห์เซลล์ (PAP Smear)</li>
    <li>FN ส่งวิเคราะห์เซลล์ (Non-Gyn)</li>
    <li>CS ส่งปรึกษา (Consult)</li>
    <li>FI ส่งวิเคราะห์ FISH</li>
    <li>FL ส่งวิเคราะห์ FLOW</li>
    <li>MP ส่งวิเคราะห์ Molecular</li>
    <li>FS ส่งวิเคราะห์ Frozen Section</li>
    <li>EM ส่งตรวจ Electro Microscopy</li>
  </ul>
</div>


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 23,082
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 php excel
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง