การทำระบบ Social Connect ด้วย AuthClient Part 2

wave
มานพ กองอุ่น 2 มิ.ย. 2016 13:29:43 13,734

ใน Part 2 เป็นการตั้งค่า Yii Framework เพื่อให้สามารถ Connect กับ Social Network ต่างๆ ได้ และทำการแสดงข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อได้

ติดตั้ง AuthClient

ทำการติดตั้ง AuthClient โดยพิมพ์คำสั่ง ใน Project ดังนี้

composer require --prefer-dist yiisoft/yii2-authclient

 

เปิดการใช้งาน urlManager

เปิดการใช้งาน urlManager สำหรับใช้งาน Pretty URL เช่น http://yii2-social.dev/site/auth เป็นต้น โดยเปิดไฟล์ frontend/config/main.php

'urlManager' => [
      'enablePrettyUrl' => true,
      'showScriptName' => false,
      'rules' => [
      ],
    ],

เพิ่มไฟล์ .htaccess ใน frontend/web ดังนี้

RewriteEngine on
# if a directory or file exists, use it directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# otherwise forward it to index.php
RewriteRule . index.php

 

ตั้งค่า auth ใน SiteController.php

ทำการตั้งค่า action โดยเพิ่ม auth เพื่อรองรับ Callback ดังนี้

public function actions()
  {
    return [
      'error' => [
        'class' => 'yii\web\ErrorAction',
      ],
      'captcha' => [
        'class' => 'yii\captcha\CaptchaAction',
        'fixedVerifyCode' => YII_ENV_TEST ? 'testme' : null,
      ],
      //เพิ่ม auth 
      'auth' => [
        'class' => 'yii\authclient\AuthAction',
        'successCallback' => [$this, 'oAuthSuccess'],
      ],
    ];
  }

จากนั้นเพิ่ม action oAuthSuccess เพื่อประมวลผลข้อมูล ในที่นี้เป็นการทดสอบแสดงผลข้อมูลหลังการเชื่อมต่อสมบูรณ์

public function oAuthSuccess($client) {
    // get user data from client
    $userAttributes = $client->getUserAttributes();
    echo '<pre>';
    var_dump($userAttributes);
    echo '</pre>';
    die();
  }

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Facebook

เพิ่มการตั้งค่าส่วน component ใน frontend/config/main.php ดังนี้

'components' => [
  //...
  'authClientCollection' => [
    'class' => 'yii\authclient\Collection',
    'clients' => [
      'facebook' => [
        'class' => 'yii\authclient\clients\Facebook',
        'clientId' => 'facebook_client_id',
        'clientSecret' => 'facebook_client_secret',
      ],
    ],
  ]
  //...
]

เพิ่ม clientId และ clientSecret

สำหรับ ข้อมูลลับของแอพ ให้กดปุ่ม แสดง แล้วใส่รหัสผ่าน Facebook ของคุณจึงจะปรากฎตัวอักษร จากนั้นนำ ID ของแอพมาใส่ใน facebook_client_id และข้อมูลลับของแอพใส่ใน facebook_client_secret

ทำการเผยแพร่แอพเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้

 

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Twitter

เพิ่มการตั้งค่าส่วน component ใน frontend/config/main.php ดังนี้

'components' => [
    'authClientCollection' => [
      'class' => 'yii\authclient\Collection',
      'clients' => [
        'facebook' => [
          'class' => 'yii\authclient\clients\Facebook',
          'clientId' => 'facebook_client_id',
          'clientSecret' => 'facebook_client_secret',
        ],
        'twitter' => [
          'class' => 'yii\authclient\clients\Twitter',
          'consumerKey' => 'twitter_consumer_key',
          'consumerSecret' => 'twitter_consumer_secret',
        ],
      ],
    ],
//...

ตั้งค่า twitter_consumer_key และ twitter_consumer_secret ดังนี้

นำ Consumer Key (API Key) ใส่แทน twitter_consumer_key และ Consumer Secret (API Secret) ใส่แทน twitter_consumer_secret

 

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Google+

เพิ่มการตั้งค่าส่วน component ใน frontend/config/main.php ดังนี้

'components' => [
    'authClientCollection' => [
      'class' => 'yii\authclient\Collection',
      'clients' => [
        'facebook' => [
          'class' => 'yii\authclient\clients\Facebook',
          'clientId' => 'facebook_client_id',
          'clientSecret' => 'facebook_client_secret',
        ],
        'twitter' => [
          'class' => 'yii\authclient\clients\Twitter',
          'consumerKey' => 'twitter_consumer_key',
          'consumerSecret' => 'twitter_consumer_secret',
        ],
        'google' => [
          'class' => 'yii\authclient\clients\GoogleOAuth',
          'clientId' => 'google_client_id',
          'clientSecret' => 'google_client_secret',
        ],
      ],
    ],
//...

ตั้งค่า google_client_id และ google_client_secret ดังนี้

ทำการ Download Google Plus Key เพื่อนำมาตั้งค่า จะได้ไฟล์ .json ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญคือ client_id และ client_secret ให้นำ client_id มาใส่ใน google_client_id และ client_secret มาใส่ใน google_client_secret

 

เพิ่มปุ่มในหน้า views/site/login.php

แก้ไขหน้า login เพื่อเพิ่มปุ่มในการ Connect

<?php

/* @var $this yii\web\View */
/* @var $form yii\bootstrap\ActiveForm */
/* @var $model \common\models\LoginForm */

use yii\helpers\Html;
use yii\bootstrap\ActiveForm;
use yii\authclient\widgets\AuthChoice;

$this->title = 'Login';
$this->params['breadcrumbs'][] = $this->title;
?>
<div class="site-login">
  <h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>

  <p>Please fill out the following fields to login:</p>

  <div class="row">
    <div class="col-lg-5">
      <?php $form = ActiveForm::begin(['id' => 'login-form']); ?>

        <?= $form->field($model, 'username')->textInput(['autofocus' => true]) ?>

        <?= $form->field($model, 'password')->passwordInput() ?>

        <?= $form->field($model, 'rememberMe')->checkbox() ?>

        <div style="color:#999;margin:1em 0">
          If you forgot your password you can <?= Html::a('reset it', ['site/request-password-reset']) ?>.
        </div>

        <div class="form-group">
          <?= Html::submitButton('Login', ['class' => 'btn btn-primary', 'name' => 'login-button']) ?>
        </div>

      <?php ActiveForm::end(); ?>
    </div>
    <div class="col-md-6 text-center login_social">
    <?php $authAuthChoice = AuthChoice::begin([
        'baseAuthUrl' => ['site/auth']
      ]); ?>

      <?php foreach ($authAuthChoice->getClients() as $client): ?>
        <?php
        switch ($client->getName()){
          case 'facebook':
            $class = 'primary';
            break;
          case 'twitter':
            $class = 'info';
            break;
          case 'google':
            $class = 'danger';
            break;
          case 'live':
            $class = 'warning';
            break;

        }

        $authAuthChoice->clientLink($client, 'Login with '.ucfirst($client->getName()), ['class' => 'btn btn-'.$class.' btn-block']) ?>
      <?php endforeach; ?>

    <?php AuthChoice::end(); ?>
    </div>
  </div>
</div>

ทดสอบโดยการเข้า URL http://yii2-social.dev/site/login

 

ทดสอบการเชื่อมต่อ Facebook

ทำการทดสอบการเชื่อมต่อโดยกดปุ่ม Login with Facebook จะปรากฏหน้าสำหรับการเชื่อมต่อดังนี้

จะปรากฎข้อมูลกลับมาลักษณะนี้

array(3) {
 ["name"]=>
 string(34) "มานพ กองอุ่น"
 ["email"]=>
 string(19) "kongoon@hotmail.com"
 ["id"]=>
 string(17) "1xxxxxxxxxxxxx"
}

ทดสอบการเชื่อมต่อ Twitter

ทำการทดสอบการเชื่อมต่อโดยกดปุ่ม Login with Twitter จะปรากฏหน้าสำหรับการเชื่อมต่อดังนี้

เมื่อกดปุ่ม อนุญาตแอพ จะปรากฎข้อมูลลักษณะดังนี้

array(42) {
 ["id"]=>
 int(xxxxxxx)
 ["id_str"]=>
 string(8) "xxxxxx"
 ["name"]=>
 string(13) "Manop Kongoon"
 ["screen_name"]=>
 string(7) "kongoon"
 ["location"]=>
 string(8) "Thailand"
 ["description"]=>
 string(37) "I'm a web designer and web programmer"
 ["url"]=>
 string(22) "http://t.co/KmjzUjGknY"
 ["entities"]=> .......
......

ทดสอบการเชื่อมต่อ Google

ทำการทดสอบการเชื่อมต่อโดยกดปุ่ม Login with Google จะปรากฏหน้าสำหรับการเชื่อมต่อดังนี้

จะปรากฎการขออนุญาตการเข้าถึง

เลือก Account ของคุณจากนั้นจะปรากฎข้อมูลลักษณะดังนี้

array(16) {
 ["kind"]=>
 string(11) "plus#person"
 ["etag"]=>
 string(57) ""xw0en60W6-NurXn4VBU-CMjSPEw/xxxxxxx""
 ["gender"]=>
 string(4) "male"
 ["emails"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(2) {
   ["value"]=>
   string(30) "contact@programmerthailand.com"
   ["type"]=>
   string(7) "account"
  }
 }
 ["objectType"]=>
 string(6) "person"
 ["id"]=>
 string(21) "xxxxxxxxx"
 ["displayName"]=>
 string(19) "Programmer Thailand"
 ["name"]=>.....
.....

เพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Social Network ผ่าน Application ที่เราได้สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเรามาสร้างตารางในการเก็บค่าการเชื่อมต่อ และให้สามารถเชื่อมต่อกับ Yii Framework ได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ติดตามต่อได้ใน Part 3 นะครับ

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 13,734
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii authclient
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง