แทรกตารางในเอกสาร MS Word จาก MS Word Template

wave
มานพ กองอุ่น 11 ม.ค. 2018 10:29:46 7,704

หลังจากที่เรียนรู้การแทรกรูปภาพแล้วในบทเรียนรู้นี้มาแทรกตารางเข้าไปในเอกสาร MS Word จาก MS Word Template กันครับ

เริ่มจากการตั้งค่าไฟล์ MS Word Template ให้ได้ตารางตามต้องการก่อน เช่น

จะเห็นว่ามีตัวแปร ${no} ${item} ${amount} และ ${price_sum}

จากนั้นเขียนโปรแกรมในการ Clone Row ของตาราง โดยใช้การ Loop ดังนี้

$datas = [
      ['no' => 1, 'item' => 'ทดสอบ1', 'price' => 250, 'amount' => 2],
      ['no' => 2, 'item' => 'ทดสอบ2', 'price' => 150, 'amount' => 3],
      ['no' => 3, 'item' => 'ทดสอบ3', 'price' => 50, 'amount' => 5],
      ['no' => 4, 'item' => 'ทดสอบ4', 'price' => 20, 'amount' => 8],
      ['no' => 5, 'item' => 'ทดสอบ5', 'price' => 350, 'amount' => 1],
    ];
    $templateProcessor->cloneRow('item', sizeof($datas));
    $i = 1;
    foreach ($datas as $item => $val) { //item is key
      $templateProcessor->setValue('no#'.$i, $i);
      $templateProcessor->setValue('item#'.$i, $val['item']);
      $templateProcessor->setValue('amount#'.$i, $val['amount']);
      $templateProcessor->setValue('price_sum#'.$i, ($val['price'] > 0 ? number_format($val['price'] * $val['amount'], 2) : ''));
      $i++;

    }

ดูไฟล์กันแบบเต็มๆ

<?php
/**
 * User: kongoon
 * Date: 19/7/2560
 * Time: 12:53
 */

namespace frontend\modules\supply\controllers;


use common\components\Processor;
use common\models\SupplyDurableItem;
use PhpOffice\PhpWord\IOFactory;
use PhpOffice\PhpWord\TemplateProcessor;
use Yii;
use yii\helpers\Html;
use yii\helpers\Url;
use yii\web\Controller;
use PhpOffice\PhpWord\PhpWord;
use PhpOffice\PhpWord\Settings;

class TestController extends Controller
{
  public function actionWord()
  {
    $data = '';
    foreach(SupplyDurableItem::find()->limit(10)->all() as $item){
      $data .= $item->detail.' ';
    }
    Settings::setTempDir(Yii::getAlias('@webroot').'/temp/'); //กำหนด folder temp สำหรับ windows server ที่ permission denied temp (อย่ายลืมสร้างใน project ล่ะ)
    //$templateProcessor = new TemplateProcessor(Yii::getAlias('@webroot').'/msword/template_in.docx');//เลือกไฟล์ template ที่เราสร้างไว้
    $templateProcessor = new Processor(Yii::getAlias('@webroot').'/msword/template_in.docx');//เลือกไฟล์ template ที่เราสร้างไว้
    $templateProcessor->setValue('doc_department', 'สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ');//อัดตัวแปร รายตัว
    $templateProcessor->setValue(
      [
        'doc_no',
        'doc_date',
        'doc_title',
        'doc_to',
        'doc_detail1',
        'doc_detail2',
        'doc_detail3',
        'doc_name',
        'doc_position'
      ],
      [
        'ทน1234/2345',
        '18 กรกฏาคม 2560',
        'การสร้างระบบออกเอกสารราชการ',
        'ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ',
        'เนื่องด้วยการพัฒนาระบบ Web-based Application ในปัจจุบันประสบปัญหาในการสร้างเอกสารราชการ กระผมนายมานพ กองอุ่น มีความประสงค์จะพัฒนาระบบการออกเอกสารราชการตามแม่แบบราชการสำหรับใช้งานในระบบ Web-based Application ดังนั้น กระผมจึงพัฒนาตัวอย่างของการออกเอกสารหนังสือราชการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในระบบ Web-based ของตัวเองได้',
        $data,
        'จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ',
        'นายมานพ กองอุ่น',
        'นักเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย'
      ]);//อัดตัวแปรแบบชุด

    $templateProcessor->setImg('img1', ['src' => Yii::getAlias('@webroot') . '/img/logo.png', 'swh' => 150]);//ที่อยู่รูป frontend/web/img/logo.png, swh ความกว้าง/สูง 150
    $templateProcessor->setImg('img2', ['src' => Yii::getAlias('@webroot') . '/images/cell.jpg', 'swh' => 350]);//ที่อยู่รูป frontend/web/images/cell.jpg, swh ความกว้าง/สูง 350

    $datas = [
      ['no' => 1, 'item' => 'ทดสอบ1', 'price' => 250, 'amount' => 2],
      ['no' => 2, 'item' => 'ทดสอบ2', 'price' => 150, 'amount' => 3],
      ['no' => 3, 'item' => 'ทดสอบ3', 'price' => 50, 'amount' => 5],
      ['no' => 4, 'item' => 'ทดสอบ4', 'price' => 20, 'amount' => 8],
      ['no' => 5, 'item' => 'ทดสอบ5', 'price' => 350, 'amount' => 1],
    ];
    $templateProcessor->cloneRow('item', sizeof($datas));
    $i = 1;
    foreach ($datas as $item => $val) { //item is key
      $templateProcessor->setValue('no#'.$i, $i);
      $templateProcessor->setValue('item#'.$i, $val['item']);
      $templateProcessor->setValue('amount#'.$i, $val['amount']);
      $templateProcessor->setValue('price_sum#'.$i, ($val['price'] > 0 ? number_format($val['price'] * $val['amount'], 2) : ''));
      $i++;

    }

    $templateProcessor->saveAs(Yii::getAlias('@webroot').'/msword/ms_word_result.docx');//สั่งให้บันทึกข้อมูลลงไฟล์ใหม่    /*
    //ตัวอย่างการสร้างไฟล์ ms word แบบไม่มี template
    $PHPWord = new PHPWord();
    $PHPWord->setDefaultFontName('TH Sarabun New');
    $PHPWord->setDefaultFontSize(16);

    $section = $PHPWord->createSection();

    $section->addText('ทดสอบข้อความ');
    $section->addTextBreak(2);

    $objWriter = IOFactory::createWriter($PHPWord, 'Word2007');
    $objWriter->save(Yii::getAlias('@webroot').'/msword/ms_word_test.docx');

    $objReader = IOFactory::load(Yii::getAlias('@webroot').'/msword/ms_word_test.docx');
    */

    echo '<p>';
    echo Html::a('ดาวน์โหลดเอกสาร', Url::to(Yii::getAlias('@web').'/msword/ms_word_result.docx'), ['class' => 'btn btn-info']);//สร้าง link download
    echo '</p>';
    //ลองให้ google doc viewer แสดงข้อมูลไฟล์ให้เห็นผ่าน iframe (อาจเพี้ยนๆ บ้าง)
    echo '<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url='.Url::to(Yii::getAlias('@web').'/msword/ms_word_result.docx', true).'&embedded=true" style="position: absolute;width:100%; height: 100%;border: none;"></iframe>';
  }

}

เมื่อทดสอบจะได้ไฟล์ลักษณะดังนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 7,704
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags phpword yii2 advanced yii framework2
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง