การ Sort GridView แบบลากวางด้วย Sortable Gridview ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 22 ก.ค. 2016 10:58:05 8,977

สวัสดีครับ ในบทเรียนรู้นี้เรามาเรียนรู้การทำให้ GridView สามารถ Sort หรือเรียงลำดับได้โดยการลากวางแล้วบันทึกค่าการเรียงลำดับลงในฐานข้อมูล โดยใช้ Package ที่มีชื่อว่า 

https://github.com/richardfan1126/yii2-sortable-gridview

การติดตั้ง

สำหรับการติดตั้งสามารถติดตั้งผ่าน Composer ได้โดยพิมพ์คำสั่ง

composer require richardfan1126/yii2-sortable-gridview

การใช้งาน

การกำหนดใน Model หลัก

สำหรับใน Model หลักนั้นเราจะกำหนด Field ในฐานข้อมูลโดยกำหนดให้เป็น integer ในที่นี้จะใช้ field ที่มีชื่อว่า sort_order เอาไว้เก็บข้อมูลการเรียงลำดับนั่นเอง

public function rules()
  {
    return [
      [['sort_order',....], 'integer'],
    ];
  }

การตั้งค่าใน SearchModel

ใน SearchModel นั้นตอนที่มีการเรียกข้อมูลเราจะให้เรียกข้อมูลจาก sort_order โดยให้เรียงลำดับตามต้องการเช่น จากน้อยไปหามาก SORT_ASC หรือจากมากไปหาน้อย SORT_DESC

use yii\data\ActiveDataProvider;

//.....

public function search($params)
  {
    $query = Model::find();

    // add conditions that should always apply here

    $dataProvider = new ActiveDataProvider([
      'query' => $query,
      'sort' => [
        'defaultOrder' => [
          'sort_order' => SORT_ASC //กำหนดให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ SORT_DESC จากมากไปหาน้อย sort_order คือ attribute ที่เก็บข้อมูลลำดับ
        ]
      ]
    ]);

    $this->load($params);
//.....

การตั้งค่าใน View

สำหรับการแสดงผลนั้นจะเรียกผ่าน SortableGridView โดยมีตัวอย่างการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

use richardfan\sortable\SortableGridView;

<?=SortableGridView::widget([
    'dataProvider' => $dataProvider,
    'filterModel' => $searchModel,
    'sortUrl' => Url::to(['sortItem']),
    'sortingPromptText' => 'กำลังประมวลผล...',
    'failText' => 'ไม่สามารถเรียงลำดับได้',
    'columns' => [
      ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
//...
      ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
    ],
  ]); ?>

การตั้งค่าใน Controller

ใน Controller นั้นเมื่อมีการ Sort จะมีการส่งข้อมูลมาที่ action sortItem โดยเราจะกำหนด attribute ที่ sort คือ sort_order โดยนำไปประมวลผล แล้วบันทึกในฐานข้อมูลใน field sort_order นั่นเอง

use richardfan\sortable\SortableAction;


public function actions(){
    return [
      'sortItem' => [
        'class' => SortableAction::className(),
        'activeRecordClassName' => Model::className(),
        'orderColumn' => 'sort_order',
      ],
    ];
  }

เพียงเท่านี้ก็สามารถกำหนด GridView ให้สามารถเรียงลำดับได้แล้ว


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 8,977
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii sortable gridview
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง