การทำเว็บหลายภาษา Internationalization (I18N) ด้วย Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 22 เม.ย. 2016 14:51:58 17,441

หลักการทำงาน

Internationalization (I18N) เป็นการออกแบบอย่างหนึ่งในกระบวนการของซอร์ฟแวร์นั่นคือการประยุกต์การใช้งานภาษาต่างในแต่ละภูมิภาค โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม ใน Web Application หลักการนี้มีความสำคัญเพราะผู้ใช้งานมาจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่ง Yii ได้รองรับการทำงานนี้ เช่น การแปลง ข้อความ ใน message การแปลงข้อความใน view หรือ การจัดรูปแบบวันที่และตัวเลข เป็นต้น

http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-tutorial-i18n.html

โจทย์ปัญหาและขั้นตอนของระบบ

เราต้องการให้ผู้ใช้เลือกภาษาและให้ Browser จำค่าของการเลือกไว้โดยใช้ Cookie ในการจดจำว่าผู้ใช้เลือกภาษาอะไรไว้ ถึงแม้ว่า ปิดและเปิด Web Application Web Application ก็จะเลือกภาษาที่ผู้ใช้เลือกให้ล่าสุดโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเลือกภาษาใหม่

การสร้างไฟล์ config i18n และการตั้งค่า

ก่อนอื่นต้องทำการสร้าง file config ก่อนเพื่อเก็บข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ ในการเปลี่ยนภาษาโดยพิมพ์คำสั่ง

yii message/config @frontend/config/i18n.php

เป็นการสร้างไฟล์เก็บข้อมูลการตั้งค่า i18n.php เก็บไว้ที่ frontend/config/i18n.php และทำการตั้งค่าดังนี้

<?php

return [
  // string, required, root directory of all source files
  'sourcePath' => __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..',
  // array, required, list of language codes that the extracted messages
  // should be translated to. For example, ['zh-CN', 'de'].
  'languages' => ['th'],
  // string, the name of the function for translating messages.
  // Defaults to 'Yii::t'. This is used as a mark to find the messages to be
  // translated. You may use a string for single function name or an array for
  // multiple function names.
  'translator' => 'Yii::t',
  // boolean, whether to sort messages by keys when merging new messages
  // with the existing ones. Defaults to false, which means the new (untranslated)
  // messages will be separated from the old (translated) ones.
  'sort' => false,
  // boolean, whether to remove messages that no longer appear in the source code.
  // Defaults to false, which means each of these messages will be enclosed with a pair of '@@' marks.
  'removeUnused' => false,
  // array, list of patterns that specify which files (not directories) should be processed.
  // If empty or not set, all files will be processed.
  // Please refer to "except" for details about the patterns.
  'only' => ['*.php'],
  // array, list of patterns that specify which files/directories should NOT be processed.
  // If empty or not set, all files/directories will be processed.
  // A path matches a pattern if it contains the pattern string at its end. For example,
  // '/a/b' will match all files and directories ending with '/a/b';
  // the '*.svn' will match all files and directories whose name ends with '.svn'.
  // and the '.svn' will match all files and directories named exactly '.svn'.
  // Note, the '/' characters in a pattern matches both '/' and '\'.
  // See helpers/FileHelper::findFiles() description for more details on pattern matching rules.
  // If a file/directory matches both a pattern in "only" and "except", it will NOT be processed.
  'except' => [
    '.svn',
    '.git',
    '.gitignore',
    '.gitkeep',
    '.hgignore',
    '.hgkeep',
    '/messages',
  ],

  // 'php' output format is for saving messages to php files.
  'format' => 'php',
  // Root directory containing message translations.
  'messagePath' => __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR .'..'. DIRECTORY_SEPARATOR . 'messages',
  // boolean, whether the message file should be overwritten with the merged messages
  'overwrite' => true,
];

จะเห็นว่ามีส่วนที่สำคัญคือ

languages เป็น array ซึ่งสามารถใส่ได้หลายภาษา
'translator' => 'Yii::t' คือตัวที่จะทำการ Translate จาก SourceCode ใน Model และ View 
messagePath เป็น path ที่เก็บ messages ต่างๆ ในที่นี้จะอยู่ใน frontend/messages จึงต้องให้ระบบ path จากไฟล์ frontend/config/i18n.php ให้ไปที่ folder messages

 

กำหนดข้อความที่ต้องการทำหลายภาษาทั้งใน Model และ View

ตัวอย่าง Model ใน Method attributeLabels()

ใน Model นั้นตอน Generate model ด้วย Gii Generator สามารถเลือกได้ว่าใช้ i18n ในการกำหนด Attribute Label ในที่นี้จะใช้ตัว Translator คือ Yii::t() จากการตั้งค่าใน frontend/config/i18n.php

public function attributeLabels()
  {
    return [
      'id' => Yii::t('app', 'ID'),
      'user_id' => Yii::t('app', 'User ID'),
      'title' => Yii::t('app', 'Title'),
      'price' => Yii::t('app', 'Price'),
      'currency_id' => Yii::t('app', 'Currency'),
      'description' => Yii::t('app', 'Description'),
      'property_type_id' => Yii::t('app', 'Property Type ID'),
      'bed' => Yii::t('app', 'Beds'),
      'bath' => Yii::t('app', 'Baths'),
      'garage' => Yii::t('app', 'Garages'),
      'area' => Yii::t('app', 'Area'),
      'address' => Yii::t('app', 'Address'),
      'latitude' => Yii::t('app', 'Latitude'),
      'longitude' => Yii::t('app', 'Longitude'),
      'hit' => Yii::t('app', 'Hit'),
      'is_rating' => Yii::t('app', 'Allow Rating'),
      'property_status' => Yii::t('app', 'Property Status'),
      'status' => Yii::t('app', 'Status'),
      'created_at' => Yii::t('app', 'Created At'),
      'updated_at' => Yii::t('app', 'Updated At'),
      'imageFiles' => Yii::t('app', 'Photo File(s)'),
      'images' => Yii::t('app', 'Photo File(s)'),
    ];
  }

 

ตัวอย่าง View

ในตอนที่ Generate CRUD ก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ i18n ในการกำหนดข้อความต่างๆ Translator คือ Yii::t() จากการตั้งค่าใน frontend/config/i18n.php

<?php

use yii\helpers\Html;
use yii\helpers\Url;
use yii\widgets\ListView;

/* @var $this yii\web\View */
/* @var $dataProvider yii\data\ActiveDataProvider */

$this->title = Yii::t('app', 'Properties');
$this->params['breadcrumbs'][] = $this->title;
?>

<div class="row">
  <!-- Results -->
  <div class="col-md-9 col-sm-9">
    <section id="results">
      <header><h1><?=$this->title?></h1></header>
      <section id="search-filter">
        <figure>
          <h3><i class="fa fa-search"></i><?=Yii::t('app', 'Search Results')?>:</h3>
          <span class="search-count"><?=$count_item?></span>
          <div class="sorting">
            <div class="form-group">
              <select name="sorting">
                <option value=""><?=Yii::t('app', 'Sort By')?></option>
                <option value="3"><?=Yii::t('app', 'Sell')?></option>
                <option value="3"><?=Yii::t('app', 'Rent')?></option>
                <option value="1"><?=Yii::t('app', 'Lowest price first')?></option>
                <option value="2"><?=Yii::t('app', 'Highest price first')?></option>
                <option value="3"><?=Yii::t('app', 'Date added')?></option>
              </select>
            </div><!-- /.form-group -->
          </div>
        </figure>
      </section>
      <section id="properties" class="display-lines">
        <?= ListView::widget([
          'dataProvider' => $dataProvider,
          'layout' => "{items}<div class=\"center\">{pager}</div>",
          'itemView' => '_property'
        ]); ?>
        <section id="advertising">
          <a href="<?=Url::to(['/property/create'])?>">
            <div class="banner">
              <div class="wrapper">
                <span class="title"><?=Yii::t('app', 'Do you want your property to be listed here?')?></span>
                <span class="submit"><?=Yii::t('app', 'Submit it now!')?> <i class="fa fa-plus-square"></i></span>
              </div>
            </div><!-- /.banner-->
          </a>
        </section><!-- /#adveritsing-->

      </section><!-- /#properties-->
    </section><!-- /#results -->
  </div><!-- /.col-md-9 -->
  <!-- end Results -->

  <!-- sidebar -->
  <div class="col-md-3 col-sm-3">
    <section id="sidebar">
      <?=$this->render('//layouts/search_box')?>
      <?= $this->render(
        '//layouts/feature_box'
      ) ?>
      <?= $this->render(
        '//layouts/guide_box'
      ) ?>
    </section><!-- /#sidebar -->
  </div><!-- /.col-md-3 -->
  <!-- end Sidebar -->
  </div><!-- /.row -->

Extract ภาษาที่ต้องการแปล

ทำการ Extract ภาษาไปเก็บไว้ที่ frontend/messages ด้วยคำสั่ง

yii message/extract @frontend/config/i18n.php

จะเห็นว่ามี ไฟล์เกิดขึ้นใน frontend/messages/th/app.php และให้ทำการแปล ฝั่งซ้ายคือ key index ฝั่งขวาคือข้อความที่ต้องการแปล ลักษณะดังนี้

<?php
/**
 * Message translations.
 *
 * This file is automatically generated by 'yii message' command.
 * It contains the localizable messages extracted from source code.
 * You may modify this file by translating the extracted messages.
 *
 * Each array element represents the translation (value) of a message (key).
 * If the value is empty, the message is considered as not translated.
 * Messages that no longer need translation will have their translations
 * enclosed between a pair of '@@' marks.
 *
 * Message string can be used with plural forms format. Check i18n section
 * of the guide for details.
 *
 * NOTE: this file must be saved in UTF-8 encoding.
 */
return [
  'Real Estate' => 'อสังหาริมทรัพย์',
  'SellRent.co is a bigest' => 'SellRent.co แหล่งรวม',
  'Skype' => '',
  'Sorry, we are unable to reset password for email provided.' => '',
  'Update {modelClass}: ' => '',
  'User with the same email as in {client} account already exists but isn\'t linked to it. Login using email first to link it.' => '',
  ' or this account is confirmed' => ' หรือบัญชีนี้ยืนยันแล้ว',
  ' success' => ' สำเร็จ',
  '10 Jangsanit 17 alley, Jangsanit Road, Naimueng subdistrict, Muengubonratchathani district, Ubonratchathani 34000' => '10 ซอยแจ้งสนิท 17 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000',
  'About Me' => 'ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน',
  'About Us' => 'เกี่ยวกับเรา',
  'Account' => 'ข้อมูลส่วนตัว',
  'Add to bookmark' => 'เก็บไว้ดู',
  'Add your Property' => 'เพิ่มอสังหาริมทรัพย์ของคุณ',
  'Address' => 'ที่อยู่/ที่ตั้ง',
  'Agencies' => 'บริษัทเอเจนซี่',
  'Agency' => 'บริษัทเอเจนซี่',
  'Agents' => 'ตัวแทน',
  'Agents Listing' => 'รายการตัวแทน',
  'All Property' => 'อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด',
  'Allow Rating' => 'อนุญาตให้โหวต',
  'Area' => 'พื้นที่',
  'Auth key is wrong please contact contact@sellrent.co' => 'คีย์ Autn ไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อ contact@sellrent.co',
  'Baths' => 'ห้องน้ำ',
  'Beds' => 'ห้องนอน',
  'Body' => 'ข้อความ',
  'Bookmarked Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้',
  'By clicking the “Create Agency” button you agree with our' => 'เมื่อกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” แสดงว่าคุณได้ยอมรับ',
  'Cannot confirm your account please contact contact@sellrent.co' => 'ไม่สามารถยืนยันบัญชีของคุณได้กรุณาติดต่อ contact@sellrent.co',
  'Cannot find email: ' => 'ไม่พบอีเมล์:',
  'Change Password' => 'เปลี่ยนรหัสผ่าน',
  'Change Password Success' => 'เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว',
  'Change Your Password' => 'เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ',
  'Check your email for further instructions.' => 'ตรวจสอบอีเมลล์เพื่อดูรายละเอียด',
  'Confirm Account' => 'ยืนยันบัญชี',
  'Confirm New Password' => 'ยืนยันรหัสผ่านใหม่',
  'Contact' => 'ติดต่อ',
  'Contact Agent' => 'ติดต่อตัวแทน',
  'Contact Info' => 'ข้อมูลการติดต่อ',
  'Contact Information' => 'ข้อมูลการติดต่อ',
  'Contact Us' => 'ติดต่อเรา',
  'Create' => 'เพิ่มข้อมูล',
  'Create Agency' => 'เพิ่มบริษัท',
  'Create Agency Profile' => 'เพิ่มบริษัทเอเจนซี่',
  'Create agency free' => 'เพิ่มบริษัทเอเจนซี่ฟรี',
  'Create an Account' => 'สมัครใช้งาน',
  'Create and manage your agency free' => 'คุณสามารถเพิ่มและจัดการบริษัทเอเจนซี่ของคุณฟรี',
  'Created At' => 'เพิ่มเมื่อ',
  'Currency' => 'สกุลเงิน',
  'Current Password' => 'รหัสผ่านปัจจุบัน',
  'Current Password not correct' => 'รหัสปัจจุบันไม่ถูกต้อง',
  'Date added' => 'วันที่เพิ่ม',
  'Delete' => 'ลบข้อมูล',
  'Description' => 'รายละเอียด',
  'Do you want your property to be listed here?' => 'ต้องการเพิ่มอสังหาริมทรัพย์ของคุณที่นี่ไหม?',
  'Easy to contact your customer' => 'ง่ายต่อการติดต่อกับลูกค้า',
  'Email' => 'อีเมล์',
  'FAQ' => 'คำถามที่ถามบ่อย',
  'Featured Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ',
  'Find My Position' => 'ค้นหาตำแหน่งของฉัน',
  'Forgot your password?' => 'ลืมรหัสผ่าน?',
  'Frequency Ask Questions' => 'คำถามที่ถามบ่อย',
  'Fullname' => 'ชื่อ-นามสกุล',
  'Garages' => 'โรงจอดรถ',
  'HanumanIT Co., Ltd.' => 'บริษัท หนุมานไอที จำกัด',
  'Highest price first' => 'เริ่มจากราคาสูง',
  'Hint' => 'บอกใบ้',
  'Hit' => 'ดู',
  'Home' => 'หน้าหลัก',
  'How many to add properties in this platform?' => 'สามารถเพิ่มอสังหาริมทรัพย์ในแพลตฟอร์มนี้ได้เท่าไร',
  'Last Update Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด',
  'Login' => 'เข้าสู่ระบบ',
  'Login or Signup' => 'เข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้บริการ',
  'Logo Slogan' => 'ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ฟรี',
  'Logout' => 'ออกจากระบบ',
  'Logout Success' => 'ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว',
  'Lowest price first' => 'เริ่มจากราคาต่ำ',
  'Map' => 'แผนที่',
  'Mobile' => 'มือถือ',
  'My Agency' => 'เอเจนซี่ของฉัน',
  'My Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์ของฉัน',
  'My Social Network' => 'โซเชียลของฉัน',
  'My Social Profiles' => 'ติดต่อผ่านโซเชียล',
  'Name' => 'ชื่อ',
  'New Password' => 'รหัสผ่านใหม่',
  'New Password and Confirm Password not equal' => 'รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ไม่ตรงกัน',
  'No' => 'ไม่',
  'Our Agents' => 'ตัวแทนของเรา',
  'Our Guides' => 'คำแนะนำ',
  'Our Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์ของเรา',
  'Password' => 'รหัสผ่าน',
  'Password reset' => 'รีเซตรหัสผ่าน',
  'Phone' => 'โทร',
  'Price' => 'ราคา',
  'Privacy Policy' => 'นโยบายความเป็นส่วนตัว',
  'Profile' => 'โพรไฟล์',
  'Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์',
  'Property' => 'อสังหาริมทรัพย์',
  'Property Description' => 'รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์',
  'Property Status' => 'สถานะ',
  'Property Type' => 'ประเภท',
  'Property Type ID' => 'ประเภท',
  'Q' => 'ถาม',
  'Quick Summary' => 'รายละเอียด',
  'Random Properties' => 'สุ่มอสังหาริมทรัพย์',
  'Rating' => 'โหวต',
  'Read More' => 'เพิ่มเติม',
  'Receive Newsletter' => 'รับข่าวสาร',
  'Recent Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด',
  'Rent' => 'เช่า',
  'Reset' => 'รีเซต',
  'Save Changes' => 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง',
  'Search' => 'ค้นหา',
  'Search Properties' => 'ค้นหาอสังหาริมทรัพย์',
  'Search Results' => 'ผลการค้นหา',
  'Sell' => 'ขาย',
  'Sellrent.co your signup from social network' => 'Sellrent.co คุณได้ลงทะเบียนจาก Social Network',
  'Send Us a Message' => 'ส่งข้อความถึงเรา',
  'Send a Message' => 'ส่งข้อความ',
  'Send email to ' => 'ส่งอีเมล์ไปยัง',
  'Services' => 'บริการของเรา',
  'Shortly About Me' => 'เกี่ยวกับฉัน',
  'Shortly About Us' => 'ข้อมูลเกี่ยวกับเรา',
  'Signup' => 'สมัครใช้งาน',
  'Signup and Login from social network success.' => 'สมัครใช้งานและเข้าระบบจาก Social Network เรียบร้อยแล้ว',
  'Signup success please check your email to confirm your account' => 'สมัครใช้งานสำเร็จแล้วกรุณาตรวจสอบอีเมล์เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ',
  'Similar Properties' => 'อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน',
  'Social Profiles' => 'โซเชียลโพรไฟล์',
  'Sort By' => 'เรียงลำดับโดย',
  'Subject' => 'เรื่อง',
  'Submit it now!' => 'เพิ่มตอนนี้เลย!',
  'Tel' => 'โทร.',
  'Terms and Conditions' => 'ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน',
  'Title' => 'อสังหาริมทรัพย์',
  'Unlimit your properties' => 'เพิ่มอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่จำกัด',
  'Update' => 'ปรับปรุงข้อมูล',
  'Updated At' => 'ปรับปรุงเมื่อ',
  'Useful Links' => 'ลิงค์ที่น่าสนใจ',
  'View All' => 'ดูทั้งหมด',
  'Was this answer helpful?' => 'คำตอบนี้ช่วยได้ไหม?',
  'We make platform for your customer to contact agent and agency' => 'เราสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าของคุณติดต่อคุณได้อยางง่ายดาย',
  'Website' => 'เว็บไซต์',
  'Welcome back' => 'ยินดีต้อนรับอีกครั้ง',
  'Where We Are' => 'ที่ตั้ง',
  'Yes' => 'ใช่',
  'You can add unlimit your properties' => 'คุณสามารถเพิ่มอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไม่จำกัด',
  'You can add unlimit your properties in this platform and free service' => 'คุณสามารถเพิ่มอสังหาริมทรัพย์ของคุณในแพลตฟอร์มนี้ได้อยางไม่จำกัดและที่สำคัญเราให้บริการฟรี',
  'You can change password in this section' => 'คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในส่วนนี้',
  'You can login at :' => 'คุณสามารถเข้าระบบได้ที่ :',
  'Your Account' => 'ข้อมูลส่วนตัว',
  'Your account : ' => 'บัญชีของคุณ : ',
  'Your account confirmed' => 'บัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว',
  'Your password : ' => 'รหัสผ่านของคุณ : ',
  'we make easy to sell and rent properties. Of course it\'s free!' => 'เว็บไซต์สำหรับประกาศขาย-ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ช่วยให้อสังหาริมทรัพย์ของคุณเข้าถึงได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบจัดเก็บ แสดงผล และค้นหาที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเราให้บริการฟรี!',
];
หมายเหตุ หากมีการเพิ่มการแปลในภายหลัง สามารถเพิ่มได้ที่ source Model หรือ View ได้เลย แล้วเรียกใช้คำสั่ง extract อีกครั้ง Yii จะนำมาใส่ในไฟล์ให้อัตโนมัติ
แนะนำ อย่าเพิ่มในไฟล์ app.php เอง ให้กระทำผ่านคำสั่ง yii message/extract เท่านั้น

สร้างปุ่มเปลี่ยนภาษา

ทำการสร้างปุ่มเปลี่ยนภาษาใน layout หลัก ในที่นี้จะให้เป็นรูปภาพ และเมื่อเลือกภาษาไหน ให้ activate ภาษานั้น

<div class="language-bar">
            <?php
            echo Html::a(Html::img($directoryAsset.'/img/flags/th.png'), Url::current(['language' => 'th-TH']), ['class' => (Yii::$app->request->cookies['language']=='th-TH' ? 'active' : '')]);
            echo Html::a(Html::img($directoryAsset.'/img/flags/us.png'), Url::current(['language' => 'en-US']), ['class' => (Yii::$app->request->cookies['language']=='en-US' ? 'active' : '')]);
            ?>
          </div>

สร้างไฟล์ LanguageSelector.php

สร้างไฟล์ common/components/LanguageSelector.php โดยเขียนโปรแกรมดังนี้

<?php
namespace common\components;

use yii\base\BootstrapInterface;
use yii\web\Cookie;
use yii\base\Exception;

class LanguageSelector implements BootstrapInterface
{
  public $supportedLanguages = [];

  public function bootstrap($app)
  {
    $cookies = $app->response->cookies; //กำหนด cookie
    $languageNew = $app->request->get('language'); //ตรวจสอบว่ามีการ request language หรือเปล่า


    if($languageNew !== null)
    {
      if (!in_array($languageNew, $this->supportedLanguages)) { //ตรวจสอบว่า language ที่ส่งมาตรงกับที่ตั้งค่าไว้หรือเปล่า
        throw new Exception('Invalid your selected language.'); //ถ้าไม่มี language ในรายการก็ exception
      }

        $cookies->add(new Cookie([
          'name' => 'language',
          'value' => $languageNew,
          'expire' => time() + 60 * 60 * 24 * 30, // 30 days
        ])); //สร้าง cookie language ใหม่ให้มีระยะเวลา 30 วัน ตรงนี้ตั้งค่าได้ตามต้องการ
        $app->language = $languageNew; //กำหนดค่าภาษาให้กับ app หลัก
        //echo 'test1';

    }
    else
    {

      $preferedLanguage = isset($app->request->cookies['language']) ? (string) $app->request->cookies['language'] : 'th-TH'; //หากยังไม่ได้เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยก่อน

      if(empty($preferedLanguage))
      {
        $preferedLanguage = $app->request->getPreferedLanguage($this->supportedLanguages); //หากยังไม่เลือกภาษา ให้ตรวจสอบว่าอยู่ในรายการหรือเปล่า
      }
      $app->language = $preferedLanguage; //กำหนดภาษาเริ่มต้นให้ app ในที่นี้คือ th-TH
    }
  }
}

ตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกภาษา

ตั้งค่าให้ทำงานทันทีเมื่อมีการเลือกภาษา โดยโหลดจาก Class LanguageSelector ที่พึ่งสร้างขึ้น โดยกำหนดใน frontend/config/main.php ในส่วนของ Bootstrap

'bootstrap' => ['log',
    [
      'class' => 'common\components\LanguageSelector',
      'supportedLanguages' => ['en-US', 'th-TH'], //กำหนดรายการภาษาที่ support หรือใช้ได้
    ]
  ],

ทดสอบการเปลี่ยนภาษา


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 17,441
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii multiple language i18n
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง