การติดตั้งและใช้งาน Multiple Input สำหรับ Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 7 มิ.ย. 2016 13:50:38 18,995

Multiple Input เป็นการเพิ่ม Input ในลักษณะ เรียกใช้งาน JavaScript เพื่อเพิ่มช่องสำหรับกรอกข้อมูล เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูลในลักษณะ Master Detail เช่น ใบสั่งซื้อ กับรายการสินค้าที่สั่งซื้อ โดยที่ ใบสั่งซื้อ 1 ใบ มีรายการสินค้าได้หลายชิ้น นั่นเอง

จากตัวอย่างนี้เราจะใช้ Package เสริมสำหรับ Yii2 คือ

https://packagist.org/packages/unclead/yii2-multiple-input

ให้ทำการติดตั้งโดยพิมพ์คำสั่ง

composer require unclead/yii2-multiple-input

ตารางและ Model

ในตัวอย่างนี้ใช้ตาราง order และใช้ Model ชื่อ Order และตาราง order_detail และใช้ Model ชื่อ OrderDetail

จากนั้นทำการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

กำหนด Attribute ใน Model

ให้กำหนด Attribute เพิ่มเติมใน Model เพื่อที่จะรับข้อมูล ตัวอย่างนี้จะใช้ชื่อว่า $items;

class Order extends ActiveRecord
{
  public $items;
//...
}

เขียนโปรแกรมส่วน Controller

เขียนโปรแกรมในส่วน Controller โดยนำ array $items ซึ่งเป็นข้อมูลจาก multiple input มา loop เพื่อบันทึกข้อมูล ดังนี้

public function actionCreate()
  {
    $model = new Order(); //สร้างใบ Order
    if($model->load(Yii::$app->request->post()))
    {
      
      $transaction = Yii::$app->db->beginTransaction();
      
      try {
        $model->save(); //บันทึกใบ Order

        $items = Yii::$app->request->post();
        
        //var_dump($items['Order']['items']);
        
        foreach($items['Order']['items'] as $key => $val){ //นำรายการสินค้าที่เลือกมา loop บันทึก
          if(empty($val['id'])){
            $order_detail = new OrderDetail();
          }else{
            $order_detail = OrderDetail::findOne($val['id']);
          }
          $order_detail->order_id = $model->id;
          $order_detail->amount = $val['amount'];
          //หาราคาสินค้า
          $product = Product::findOne($val['product_id']);
          
          $order_detail->product_id = $product->id;
          $order_detail->price = $product->price; //ราคาจากสินค้า
          $order_detail->save();
          
        }

        $transaction->commit();
        Yii::$app->session->setFlash('success', 'บันทึกข้อมูลเรียบร้อย');
        return $this->redirect(['index']);
      } catch (Exception $e) {
        $transaction->rollBack();
        Yii::$app->session->setFlash('error', 'มีข้อผิดพลาดในการบันทึก');
        return $this->redirect(['index']);
      }
    }
    return $this->render('create', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
public function actionUpdate($id)
  {
    $model = Order::findOne($id); //เลือกใบ Order
    $model->items = OrderDetail::find()->where(['order_id' => $model->id])->all();

    if($model->load(Yii::$app->request->post()))
    {
      
      $transaction = Yii::$app->db->beginTransaction();
      
      try {
        $model->save(); //บันทึกใบ Order

        $items = Yii::$app->request->post();
        
        //var_dump($items['Order']['items']);
        
        foreach($items['Order']['items'] as $key => $val){ //นำรายการสินค้าที่เลือกมา loop บันทึก
          if(empty($val['id'])){
            $order_detail = new OrderDetail();
          }else{
            $order_detail = OrderDetail::findOne($val['id']);
          }
          $order_detail->order_id = $model->id;
          $order_detail->amount = $val['amount'];
          //หาราคาสินค้า
          $product = Product::findOne($val['product_id']);
          
          $order_detail->product_id = $product->id;
          $order_detail->price = $product->price; //ราคาจากสินค้า
          $order_detail->save();
          
        }

        $transaction->commit();
        Yii::$app->session->setFlash('success', 'บันทึกข้อมูลเรียบร้อย');
        return $this->redirect(['index']);
      } catch (Exception $e) {
        $transaction->rollBack();
        Yii::$app->session->setFlash('error', 'มีข้อผิดพลาดในการบันทึก');
        return $this->redirect(['index']);
      }
    }
    return $this->render('update', [
      'model' => $model,
    ]);
  }

 

กำหนดการแสดงผลใน View

กำหนดการแสดงผลใน Form ดังนี้

use unclead\widgets\MultipleInput;
use unclead\widgets\MultipleInputColumn;
//ส่วนรายการใบ Order 
//...
//ส่วนรายละเอียดการสั่งซื้อ
<?=$form->field($model, 'items')->label(false)->widget(MultipleInput::className(),[
			  'limit' => 10,// สูงสุด 10 รายการ
			  'allowEmptyList' => false,
			  'min' => 1,//อย่างน้อยมี 1 รายการ
			  'id' => Html::getInputId($model, 'items'),
			  'columns' => [
			    [
  			    'name' => 'id',
  			    'title' => 'ID',
  			    'enableError' => true,
  			    'type' => MultipleInputColumn::TYPE_HIDDEN_INPUT,
  			    
			    ],
			    [
  			    'name' => 'product_id',
  			    'title' => 'Name',
  			    'type' => MultipleInputColumn::TYPE_DROPDOWN,
  			    'value' => function($data){
  			       return $data['product_id'];
  			    },
  			    'items' => ArrayHelper::map(Product::find()->orderBy(['name' => SORT_ASC])->all(), 'id', function($model){return $model->code.'-'.$model->name;}),
  			    'enableError' => true,
  			    'options' => [
  			      'class' => 'new_class'  ,
  			      'prompt' => 'เลือกสินค้า',
  			      'onchange' => '$(this).init_change();' //ส่งค่าไปเรียก Ajax
            ]
			    ],
			    
			    [
  		      'name' => 'product_name',
  		      'type' => MultipleInputColumn::TYPE_STATIC,
  		      'title' => 'Code',
  		      'value' => function($data){
  		         return $data['charge']['code'];
  		      },
  		      'enableError' => true,
		    
		      ],
		      [
		        'name' => 'price',
		        'type' => MultipleInputColumn::TYPE_STATIC,
		        'title' => 'Price',
		        'value' => function($data){
		           return number_format($data['price'],2);
		        },
		        'enableError' => true,
		    
		      ],
			    [
  			    'name' => 'amount',
  			    'title' => 'Amount',
  			    'enableError' => true,
  			    'type' => MultipleInputColumn::TYPE_TEXT_INPUT,
  			     'value' => function($data){
  			       return $data['amount'];
  			    },
			    ],
	        
			  ]
			])?>

เขียนคำสั่ง JavaScript ในการแสดงข้อมูล

เขียนคำสั่ง JavaScript ในการแสดงข้อมูลชื่อสินค้า และราคาสินค้า

<?php $this->registerJs('
      
      $.fn.init_change = function(){
        
        var product_id = $(this).val();
        
        $.get(
          "'.Url::toRoute('/site/product-detail').'",
          {
            id: product_id
          },
          function (data)
          {
            var result = data.split("-");
                  
            $(".field-'.Html::getInputId($model, 'items').'-"+sid[2]+"-product_name").text(result[0]);
            $(".field-'.Html::getInputId($model, 'items').'-"+sid[2]+"-price").text(result[1]);
      
          }
        );
      
      };
    
    ')?>

เพิ่ม Action ProductDetail()

เพิ่ม Action ProductDetail() ใน SiteController

  public function actionProductDetail($id = null)
  {
    $product = Product::findOne($id);
    echo $product->name . '-' .$product->price;
  }

 

ตัวอย่างการลบโดยใช้ AJAX

<?php $this->registerJs("
  $('#".Html::getInputId($model, 'items')."').on('afterInit', function(){
      //console.log('calls on after initialization event');
    }).on('beforeAddRow', function(e) {
      //console.log('calls on before add row event');
    }).on('afterAddRow', function(e) {
      //console.log('calls on after add row event');
    }).on('beforeDeleteRow', function(e, item){
      //console.log(item);
      return confirm('คุณแน่ใจนะว่าต้องการลบ?'); 
    }).on('afterDeleteRow', function(e, item){
      //console.log(item);
      var id_case = item.find('.list-cell__block_no').find('input[id*=\"".Html::getInputId($model, 'items')."-\"]').val();
      var from_id = item.find('.list-cell__block_no').find('input[id*=\"".Html::getInputId($model, 'items')."-\"][id$=\"-from_id\"]').val();
      var im_id = item.find('.list-cell__block_no').find('input[id*=\"".Html::getInputId($model, 'items')."-\"][id$=\"-id\"]').val();
      //alert(id_case + from_id);
      $.post(\"".Url::to(['/immuno/staining/finance-service-charge-delete'])."\",
        {
          id_case: id_case,
          from_id: from_id,
          im_id: im_id
        },
        function(data, status){
          //alert(\"Data: \" + data); // + \"Status: \" + status
        }
      );
  });

")?>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 18,995
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii multiple input
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง