การทำ Web Application เพื่อรองรับ Search Engine และ Social Media

wave
มานพ กองอุ่น 15 เม.ย. 2016 11:27:30 17,131

สำหรับ Yii Framework 2 นั้นแน่นอนเราสามารถกำหนด Title ให้แต่ละหน้าได้ แต่นอกเหนือจากนั้นเราจะกำหนดได้อย่างไรเช่น keywords, description หรือแม้แต่ tag ด้าน social media เช่น og:image, og:desctiption, twitter:image เป็นต้น ใน Tutorial นี้เรามาทำให้ Web Application เรารองรับ Search Engine และ Social Media กัน


Designed by Freepik

เตรียมไฟล์ MetaComponent

ให้ทำการสร้างไฟล์ frontend/components/MetaComponent.php โดยสืบทอดมาจาก Component กำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่ Property ต่างๆ ในที่นี้คือ

 • keywords คือคำสำคัญที่จะแสดงใน tag meta keywords
 • description คือรายละเอียดจะไปปรากฎใน meta description, twitter:description และ og:description
 • image คือรูปภาพที่จะปรากฎใน og:image, twitter:image

และทำการ registerMetaTag() ใน Method displaySeo() ดังนี้

<?php
namespace frontend\components;
use yii\base\Component;
use Yii;

class MetaComponent extends Component{

  public $keywords = 'เขียนโปรแกรม,เรียนเขียนโปรแกรม,สอนเขียนโปรแกรม,เรียนเขียนโปรแกรมฟรี,สอนเขียนโปรแกรมฟรี,เรียนการเขียนโปรแกรม,สอนการเขียนโปรแกรม,เรียนออนไลน์,เรียน online,เรียนแบบออนไลน์,สอนออนไลน์,สอน online,สอนแบบออนไลน์';
  public $description = 'สังคมนักพัฒนาระบบ (Developer) ในประเทศไทย';

  public $image = 'https://programmerthailand.com/images/programmerthailand_social.jpg';

  public function displaySeo(){

    Yii::$app->view->registerMetaTag([
      'name' => 'description',
      'content' => $this->description,
    ]);
    Yii::$app->view->registerMetaTag([
      'name' => 'keywords',
      'content' => $this->keywords,
    ]);
    Yii::$app->view->registerMetaTag([
      'name' => 'og:description',
      'content' => $this->description,
    ]);
    Yii::$app->view->registerMetaTag([
      'name' => 'og:image',
      'content' => $this->image,
    ]);
    Yii::$app->view->registerMetaTag([
      'name' => 'twitter:description',
      'content' => $this->description,
    ]);

    Yii::$app->view->registerMetaTag([
      'name' => 'twitter:image',
      'content' => $this->image,
    ]);

  }
}

ลงทะเบียน Component ใน Config

ทำการลงทะเบียน Component ใน Config ในที่นี้คือไฟล์ frontend/config/main.php โดยทำการกำหนดค่าในส่วนของ components ดังนี้

'components' => [
    //....
    'meta' => [
      'class' => 'frontend\components\MetaComponent',
    ],
    //....
],

เรียก Method displaySeo() ใน layout

ทำการเรียก method displaySeo() ใน component meta โดยเป็นการกำหนดให้แสดงผลตามที่ได้เขียนโปรแกรมเอาไว้ โดยทำการเรียกในไฟล์ frontend\views\layouts\main.php หรือไฟล์ layout หลัก ของ themes ที่เราได้สร้างขึ้น

<head>
...
    <?php Yii::$app->meta->displaySeo() ?>

    <meta property="fb:app_id" content="177188695765715" />
    <meta property="og:locale" content="th_TH" />
    <meta property="og:type" content="article" />
    <meta property="og:title" content="<?= $this->title ?>" />
    <meta property="og:url" content="<?= Url::canonical() ?>" />
    <meta property="og:site_name" content="ProgrammerThailand.com" />
    <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/pgmtl/" />

    <meta name="twitter:card" content="summary"/>
    <meta name="twitter:title" content="<?= $this->title ?>"/>
    <meta name="twitter:site" content="ProgrammerThailand.com"/>
    <meta name="twitter:domain" content="https://programmerthailand.com"/>
...
</head>
<body>
....

กำหนดค่าให้แต่ละหน้า

กำหนดค่าให้กับ Web Application ในแต่ละหน้า โดยกำหนดในส่วนของ view ดังนี้

<?php
//views/site/index.php
$this->title = 'สังคมนักพัฒนา(Developer) ในประเทศไทย';
Yii::$app->meta->keywords = 'programmer,thailand,seo,search engine';
Yii::$app->meta->description = 'โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์สังคมนักเขียนโปรแกรมในประเทศไทย ร่วมกันพัฒนา ช่วยเหลือเพื่อนโปรแกรมเมอร์';
Yii::$app->meta->image = Yii::getAlias('@web').'/images/myimage.jpg';

?>

<!-- Your view Content here -->

บันทึกและทดสอบการทำงานโดยคลิกขวา view source จะเห็นการเปลี่ยนแปลงดังนี้

.....
    <title>สังคมนักพัฒนา(Developer) ในประเทศไทย</title>
    <meta name="description" content="โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์สังคมนักเขียนโปรแกรมในประเทศไทย ร่วมกันพัฒนา ช่วยเหลือเพื่อนโปรแกรมเมอร์">
    <meta name="keywords" content="programmer,thailand,seo,search engine">
    <meta name="og:description" content="โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์สังคมนักเขียนโปรแกรมในประเทศไทย ร่วมกันพัฒนา ช่วยเหลือเพื่อนโปรแกรมเมอร์">
    <meta name="og:image" content="https://www.programmerthailand.com/images/myimage.jpg">
    <meta name="twitter:description" content="โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์สังคมนักเขียนโปรแกรมในประเทศไทย ร่วมกันพัฒนา ช่วยเหลือเพื่อนโปรแกรมเมอร์">
    <meta name="twitter:image" content="https://www.programmerthailand.com/images/myimage.jpg">

    <link rel="canonical" href="https://www.programmerthailand.com/site/index" />
    
    <meta property="fb:app_id" content="177188695765715" />
    <meta property="og:locale" content="th_TH" />
    <meta property="og:type" content="article" />
    <meta property="og:title" content="สังคมนักพัฒนา(Developer) ในประเทศไทย" />
    <meta property="og:url" content="https://www.programmerthailand.com/site/index" />
    <meta property="og:site_name" content="ProgrammerThailand.com" />
    <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/pgmtl/" />

    <meta name="twitter:card" content="summary"/>
    <meta name="twitter:title" content="สังคมนักพัฒนา(Developer) ในประเทศไทย"/>
    <meta name="twitter:site" content="ProgrammerThailand.com"/>
    <meta name="twitter:domain" content="https://programmerthailand.com"/>
.....

เทคนิคการกำหนดให้ดึงรูปภาพอัตโนมัติ

การดึงรูปภาพจากเนื้อหามาแสดงผลแบบอัตโนมัตินั้นสามารถทำได้ โดยการดึงรูปภาพรูปแรก เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหา tag img ของ html นั่นเอง โดยสามารถเขียน method เพิ่มเติมใน MetaComponent ดังนี้

public function getFirstImage($content) {
  
    $first_img = '';
    $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $content, $matches);
    $first_img = $matches[1][0];
  
    if(empty($first_img)) {
      $first_img = Yii::getAlias('@web').'/images/programmerthailand_social.jpg';
    }
    return $first_img;
  }

วิธีการเรียกใช้งาน

Yii::$app->meta->image = Yii::$app->meta->getFirstImage($model->content);

เพียงเท่านี้ก็สามารถดึงรูปภาพรูปแรกจาก content หรือ เนื้อหาในฐานข้อมูลมาแสดงได้แล้ว

เทคนิคการนำข้อความในเนื้อหามาเป็น Description อัตโนมัติ

ในส่วนของ Description นั้นก็สามารถนำเอาเนื้อหาบางส่วนมาทำแบบอัตโนมัติได้เช่นกัน โดยสามารถทำได้ โดยอาจจะสร้าง method เหมือนรูปภาพก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้ ในที่นี้จะไม่สร้าง มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

Yii::$app->meta->description = StringHelper::truncate(strip_tags($model->content), 300, '...', 'utf-8', false);

เป็นการเลือกคำมา 300 คำเพื่อนำไปใส่ใน description โดยสามารถระบุจำนวนคำได้ตามต้องการ

 

เพิ่มเติมสำหรับ Social Media

Template บทความ (Article) แบบ Minimal

<head>
...
<title>หัวเรื่องควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร</title>
<meta name="description" content="รายละเอียด" />

<!-- Twitter Card data -->
<meta name="twitter:card" value="summary">

<!-- Open Graph data -->
<meta property="og:title" content="หัวเรื่อง" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:url" content="http://www.example.com/" />
<meta property="og:image" content="http://example.com/image.jpg" />
<meta property="og:description" content="รายละเอียด" />
...
</head>

 

Template บทความ (Article) แบบมาตรฐาน

<head>
...
<title>หัวเรื่องควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร</title>
<meta name="description" content="รายละเอียด" />

<!-- Twitter Card data -->
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:site" content="@publisher_handle">
<meta name="twitter:title" content="หัวเรื่อง">
<meta name="twitter:description" content="รายละเอียด">
<meta name="twitter:creator" content="@author_handle">
<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
<meta name="twitter:image" content="http://www.example.com/image.jpg">

<!-- Open Graph data -->
<meta property="og:title" content="หัวเรื่อง" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:url" content="http://www.example.com/" />
<meta property="og:image" content="http://example.com/image.jpg" />
<meta property="og:description" content="รายละเอียด" /> 
<meta property="og:site_name" content="ชื่อเว็บไซต์ เช่น ProgrammerThailand" />
<meta property="fb:admins" content="หมายเลข ID Facebook" />
...
</head>

 

Template บทความ (Article) แบบเต็มรูปแบบ

<html itemscope itemtype="http://schema.org/Article">

<head>
...
<title>หัวเรื่องควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร</title>
<meta name="description" content="รายละเอียดไ" />

<!-- Schema.org markup for Google+ -->
<meta itemprop="name" content="หัวเรื่อง">
<meta itemprop="description" content="รายละเอียด">
<meta itemprop="image" content="http://www.example.com/image.jpg">

<!-- Twitter Card data -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@publisher_handle">
<meta name="twitter:title" content="หัวเรื่อง">
<meta name="twitter:description" content="รายละเอียด">
<meta name="twitter:creator" content="@author_handle">
<!-- Twitter summary card with large image must be at least 280x150px -->
<meta name="twitter:image:src" content="http://www.example.com/image.html">

<!-- Open Graph data -->
<meta property="og:title" content="หัวเรื่อง" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:url" content="http://www.example.com/" />
<meta property="og:image" content="http://example.com/image.jpg" />
<meta property="og:description" content="รายละเอียด" />
<meta property="og:site_name" content="ชื่อเว็บไซต์ เช่น ProgrammerThailand" />
<meta property="article:published_time" content="2013-09-17T05:59:00+01:00" />
<meta property="article:modified_time" content="2013-09-16T19:08:47+01:00" />
<meta property="article:section" content="Article Section" />
<meta property="article:tag" content="Article Tag" />
<meta property="fb:admins" content="หมายเลข ID Facebook" />
...
</head>

 

Template สินค้า (Product) 

<html itemscope itemtype="http://schema.org/Product">

<head>
...
<title>หัวเรื่องควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร</title>
<meta name="description" content="รายละเอียด" />

<!-- Schema.org markup for Google+ -->
<meta itemprop="name" content="หัวเรื่อง">
<meta itemprop="description" content="รายละเอียด">
<meta itemprop="image" content="http://www.example.com/image.jpg">

<!-- Twitter Card data -->
<meta name="twitter:card" content="product">
<meta name="twitter:site" content="@publisher_handle">
<meta name="twitter:title" content="Page Title">
<meta name="twitter:description" content="รายละเอียด">
<meta name="twitter:creator" content="@author_handle">
<meta name="twitter:image" content="http://www.example.com/image.html">
<meta name="twitter:data1" content="$3">
<meta name="twitter:label1" content="Price">
<meta name="twitter:data2" content="Black">
<meta name="twitter:label2" content="Color">

<!-- Open Graph data -->
<meta property="og:title" content="หัวเรื่อง" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:url" content="http://www.example.com/" />
<meta property="og:image" content="http://example.com/image.jpg" />
<meta property="og:description" content="รายละเอียด" />
<meta property="og:site_name" content="ชื่อเว็บไซต์ เช่น ProgrammerThailand" />
<meta property="og:price:amount" content="15.00" />
<meta property="og:price:currency" content="USD" />
...
</head>

 

เครื่องมือในการตรวจสอบ (Validation)

Twitter

https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator

Google Plus

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

Facebook

https://developers.facebook.com/tools/debug

Pinterest

http://developers.pinterest.com/rich_pins/validator/

Reference : https://moz.com/blog/meta-data-templates-123 

บทสรุป

การกำหนดค่าด้าน Search Engine นั้นช่วยให้ Web Application สามารถรองรับการทำงานด้าน Search Engine ได้มากขึ้น และนอกจากนั้นการกำหนด Web Application ให้รองรับ Social Media ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นอีกด้วย

หวังว่าบทเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่พัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2 นะครับ และหากบทเรียนรู้นี้เป็นประโยชน์ก็ได้โปรดแชร์กันต่อๆ ไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ @ProgrammerThailand Team

หากเพื่อนๆ สมาชิกมีประสบการณ์ดีๆ หรือบทเรียนรู้ดีๆ อยากแบ่งปันอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ สร้างบทเรียนรู้ของคุณเอง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่ โปรแกรมเมอร์ต่อๆ ไปครับ ขอให้ทุกท่าน เจริญในธรรม


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 17,131
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii search engine social media
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง