แปลงวันที่ ค.ศ. เป็น พ.ศ. อัตโนมัติ โดยการ Custom ActiveRecord Model ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 30 เม.ย. 2016 01:03:40 21,777

ปัญหาของวันที่นั้นค่อนข้างสำคัญ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ พุทธศักราช เช่น 30/04/2559 แต่เมื่อบันทึกในฐานข้อมูลจะกลายเป็นคนละเรื่อง หากบันทึกลักษณะนี้ก็จะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ต้องเขียนโปรแกรมวุ่นวายกันใหญ่ จะหาทางแก้อย่างไรให้พิมพ์ 30/04/2559 แล้วไปบันทึกในฐานข้อมูลเป็น 2016-04-30 ให้อัตโนมัติ หรือใส่เวลาด้วย เช่น พิมพ์ 30/04/2559 12:30:45 แล้วไปบันทึกเป็น 2016-04-30 12:30:45 แบบอัตโนมัติ

ทางออกคือการกำหนดในระดับ Model เป็นการเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ method พิเศษของ Model คือ beforeSave() และ afterFind() เข้ามาช่วย และเขียนโปรแกรมในการแปลงค่า

ในกรณีศึกษานี้หากใช้ Yii Framework 2 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบ datetime2 ให้เปลี่ยน dbType == 'datetime2' ถ้าใช้ MySQL ให้เปลี่ยนเป็น dbType == 'datetime'

สร้าง Model MyActiveRecord

สร้าง model ใหม่ใน common/models/MyActiveRecord.php

<?php
namespace common\models;

use yii\db\ActiveRecord;

class MyActiveRecord extends ActiveRecord
{
  public function beforeSave($insert)
  {

    foreach($this->getTableSchema()->columns as $column) //loop column ทั้งหมด
    {
      $attribute = $this->getAttribute($column->name);
      if(empty($attribute)){ //หากได้ค่าว่าง
        $column->allowNull == 1 ? $this->setAttribute($column->name, null) : null;//ได้ตั้งค่า allow null ไหม ถ้าใช่ให้ใส่ null
      }else if($column->dbType == 'datetime' && preg_match('/(\d{1,2}\s?\/\s?\d{1,2}\s?\/\s?\d{4}\s?\w*)/', $attribute)){ //ถ้ารูปแบบเป็น datetime
        if(stripos($attribute,':') !== false){//ค้นหาตำแหน่ง : case-insensitive //ถ้ามีเวลาด้วย
          $date_time = explode(' ', $attribute); //แยกวันที่กับเวลาด้วย space
          $time = ' ' . trim($date_time[1]);
        }else{//ถ้าไม่มีเวลา
          $date_time[0] = $attribute;
          $time = '';//เวลาว่าง
        }

        $dmy = preg_split('/(\s?\/\s?)/', $date_time[0]); //แยก วัน/เดือน/ปี
        $year = (int) $dmy[2];//กำหนดเป็น int เพื่อการคำนวณ
        $year = $year - 543;//ปี พ.ศ.-543
        $result = $year . '-' . $dmy[1] . '-' . $dmy[0] . $time;//ได้รูปแบบ 2016-05-20
        $this->setAttribute($column->name, $result);//กำหนดค่าใหม่
      }
    }
    return parent::beforeSave($insert);
  }

  public function afterFind()
  {
    foreach($this->attributes as $column_name => $value){
      if(preg_match('/(\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2})/', $value)){ //ถ้ามีค่าในรูปแบบ 2016-05-20 13:30:45

        if($value == '0000-00-00 00:00:00'){ //ถ้าไม่มีข้อมูล
          $this->setAttribute($column_name, null); //กำหนดให้เป็นค่าว่าง
        }else{
          $date_and_time = explode('.', $value);
          $date_time = explode(' ', $date_and_time[0]); //แยกวันและเวลา
          if($date_time[1] == '00:00:00'){ //ถ้าเวลาว่าง
            $date_time[1] = ''; //ไม่มีเวลา
          }else{// ถ้ามีเวลา
            $date_time[1] = ' ' . $date_time[1];//กำหนดเวลา
          }

          $ymd = explode('-', $date_time[0]);//แยก ปี-เดือน-วัน
          $year = (int) $ymd[0];//กำหนดให้เป็น int เพื่อการคำนวณ
          $year = $year + 543;// นำปี +543
          $result = $ymd[2] . '/' . $ymd[1] . '/' . $year . $date_time[1];//ได้รูปแบบ วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที:วินาทีี
          $this->setAttribute($column_name, $result);//กำหนดค่าใหม่
        }
      }

    }
    return parent::afterFind();
  }
}

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

ตั้งค่า Model ให้สืบทอด (extends) มาจาก common/models/MyActiveRecord

<?php

namespace common\models;

use Yii;
use common\models\MyActiveRecord;

class Datetimetest extends MyActiveRecord
{

  public static function tableName()
  {
    return 'datetimetest';
  }

  public function rules()
  {
    return [
      [['datetime1', 'datetime2'], 'required'],
      [['datetime1', 'datetime2'], 'safe'],
    ];
  }

  public function attributeLabels()
  {
    return [
      'id' => 'ID',
      'datetime1' => 'Datetime1',
      'datetime2' => 'Datetime2',
    ];
  }

  public function attributeHints()
  {
    return [
      'datetime1' => 'ตัวอยาง 13/05/2559 01:20:30',
      'datetime2' => 'ตัวอย่าง 13/05/2559 01:20:30',
    ];
  }
}

ตัวอย่างการสร้างฟอร์มร่วมกับ MaskedInput

<?php

use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
use yii\widgets\MaskedInput;

?>

<div class="datetimetest-form">

  <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>

  <?= $form->field($model, 'datetime1')->widget(MaskedInput::className(), [
    'mask' => '99/99/9999 99:99:99',
  ]) ?>

  <?= $form->field($model, 'datetime2')->widget(MaskedInput::className(), [
    'mask' => '99/99/9999 99:99:99',
  ]) ?>

  <div class="form-group">
    <?= Html::submitButton($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Update', ['class' => $model->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn btn-primary']) ?>
  </div>

  <?php ActiveForm::end(); ?>

</div>

ตัวอย่างการแสดงผล

เมื่อเพิ่มข้อมูล

เมื่อแก้ไขข้อมูล

เมื่อเปิดดู

ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูล


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 21,777
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii date format
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง