ติดตั้งและใช้งาน Bootstrap4 ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 26 ก.ย. 2017 00:15:20 14,821

Bootstrap4 ใน Yii Framework 2 นั้นจะมาใน Yii version 2.1 ซึ่งก็คงต้องรออีกสักระยะ และประกอบกับ Bootstrap4 เอง ณ ตอนนี้ก็ยังเป็น version beta อยู่ แต่ถ้าหากว่าเราต้องการใช้งาน Bootstrap4 ใน Yii 2.0.xx แล้วล่ะก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกัน

ในบทเรียนรู้นี้เรามาสร้าง layout ที่ใช้งาน Bootstrap4 beta กันนะครับ โดยเริ่มจากแก้ไขไฟล์ composer.json ส่วนของ require ดังนี้

"bower-asset/bootstrap": "~4.0.0@beta",
"yiisoft/yii2-bootstrap": "2.1.x-dev",

ปรับแต่งไฟล์ frontend/views/layouts/main.php

<?php

/* @var $this \yii\web\View */
/* @var $content string */

use yii\helpers\Html;
use yii\bootstrap\Nav;
use yii\bootstrap\NavBar;
use yii\widgets\Breadcrumbs;
use frontend\assets\AppAsset;
use common\widgets\Alert;

AppAsset::register($this);
?>
<?php $this->beginPage() ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
<head>
  <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?= Html::csrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>
<?php $this->beginBody() ?>

<div class="wrap">

  <?php
  NavBar::begin([
    'brandLabel' => 'eOffice',
    'renderInnerContainer' => false,
    'options' => [
      'class' => 'navbar navbar-dark bg-primary navbar-expand-md'
    ]
  ]);
  $menuItems = [
    ['label' => 'หน้าหลัก', 'url' => ['/site/index']],
    ['label' => 'เกี่ยวกับ', 'url' => ['/site/about']],
    ['label' => 'ติดต่อ', 'url' => ['/site/contact']],
  ];
  if (Yii::$app->user->isGuest) {
    $menuItems[] = ['label' => 'สมัครสมาชิก', 'url' => ['/site/signup']];
    $menuItems[] = ['label' => 'เข้าสู่ระบบ', 'url' => ['/site/login']];
  } else {
    $menuItems[] = '<li>'
      . Html::beginForm(['/site/logout'], 'post')
      . Html::submitButton(
        'ออกจากระบบ (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
        ['class' => 'btn btn-link logout']
      )
      . Html::endForm()
      . '</li>';
  }
  echo Nav::widget([
    'items' => $menuItems,
  ]);
  NavBar::end();
  ?>

  <div class="container-fluid">
    <?= Breadcrumbs::widget([
      'links' => isset($this->params['breadcrumbs']) ? $this->params['breadcrumbs'] : [],
      'tag' => 'ol',
      'itemTemplate' => "<li class=\"breadcrumb-item\">{link}</li>\n",
      'activeItemTemplate' => "<li class=\"breadcrumb-item active\">{link}</li>\n"
    ]) ?>
    <?= Alert::widget() ?>
    <?= $content ?>
  </div>
</div>

<footer class="footer">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-6">
        &copy; หน่วยงานของฉัน <?= date('Y') ?>
      </div>
      <div class="col-6 text-right">
        <?=Html::a('HanumanIT Co., Ltd.', 'https://hanumanit.co.th', ['target' => '_blank', 'title' => 'พัฒนาโดย บริษัท หนุมานไอที จำกัด'])?>
      </div>
    </div>

  </div>
</footer>

<?php $this->endBody() ?>
</body>
</html>
<?php $this->endPage() ?>

ปรับแต่ง frontend/web/css/site.css

html,
body {
  height: 100%;
}

.wrap {
  min-height: 100%;
  height: auto;
  margin: 0 auto -60px;
  padding: 0 0 60px;
}

.wrap > .container-fluid {
  padding: 20px 15px 20px;
}

.footer {
  height: 60px;
  background-color: #f5f5f5;
  border-top: 1px solid #ddd;
  padding-top: 20px;
}

.jumbotron {
  text-align: center;
  background-color: transparent;
}

.jumbotron .btn {
  font-size: 21px;
  padding: 14px 24px;
}

.not-set {
  color: #c55;
  font-style: italic;
}

/* add sorting icons to gridview sort links */
a.asc:after, a.desc:after {
  position: relative;
  top: 1px;
  display: inline-block;
  font-family: 'Glyphicons Halflings';
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
  line-height: 1;
  padding-left: 5px;
}

a.asc:after {
  content: "\e151";
}

a.desc:after {
  content: "\e152";
}

.sort-numerical a.asc:after {
  content: "\e153";
}

.sort-numerical a.desc:after {
  content: "\e154";
}

.sort-ordinal a.asc:after {
  content: "\e155";
}

.sort-ordinal a.desc:after {
  content: "\e156";
}

.grid-view td {
  white-space: nowrap;
}

.grid-view .filters input,
.grid-view .filters select {
  min-width: 50px;
}

.hint-block {
  display: block;
  margin-top: 5px;
  color: #999;
}

.error-summary {
  color: #a94442;
  background: #fdf7f7;
  border-left: 3px solid #eed3d7;
  padding: 10px 20px;
  margin: 0 0 15px 0;
}

/* align the logout "link" (button in form) of the navbar */
.nav li > form > button.logout {
  padding: 15px;
  border: none;
}

@media(max-width:767px) {
  .nav li > form > button.logout {
    display:block;
    text-align: left;
    width: 100%;
    padding: 10px 15px;
  }
}

.nav > li > form > button.logout:focus,
.nav > li > form > button.logout:hover {
  text-decoration: none;
}

.nav > li > form > button.logout:focus {
  outline: none;
}

ปรับแต่ง vendor/yiisoft/yii2-bootstrap/NavBar.php

<?php
/**
 * @link http://www.yiiframework.com/
 * @copyright Copyright (c) 2008 Yii Software LLC
 * @license http://www.yiiframework.com/license/
 */

namespace yii\bootstrap;

use Yii;
use yii\helpers\ArrayHelper;

/**
 * NavBar renders a navbar HTML component.
 *
 * Any content enclosed between the [[begin()]] and [[end()]] calls of NavBar
 * is treated as the content of the navbar. You may use widgets such as [[Nav]]
 * or [[\yii\widgets\Menu]] to build up such content. For example,
 *
 * ```php
 * use yii\bootstrap\NavBar;
 * use yii\bootstrap\Nav;
 *
 * NavBar::begin(['brandLabel' => 'NavBar Test']);
 * echo Nav::widget([
 *   'items' => [
 *     ['label' => 'Home', 'url' => ['/site/index']],
 *     ['label' => 'About', 'url' => ['/site/about']],
 *   ],
 *   'options' => ['class' => 'navbar-nav'],
 * ]);
 * NavBar::end();
 * ```
 *
 * @see http://getbootstrap.com/components/#navbar
 * @author Antonio Ramirez <amigo.cobos@gmail.com>
 * @author Alexander Kochetov <creocoder@gmail.com>
 * @since 2.0
 */
class NavBar extends Widget
{
  /**
   * @var array the HTML attributes for the widget container tag. The following special options are recognized:
   *
   * - tag: string, defaults to "nav", the name of the container tag.
   *
   * @see \yii\helpers\Html::renderTagAttributes() for details on how attributes are being rendered.
   */
  public $options = [];
  /**
   * @var array the HTML attributes for the container tag. The following special options are recognized:
   *
   * - tag: string, defaults to "div", the name of the container tag.
   *
   * @see \yii\helpers\Html::renderTagAttributes() for details on how attributes are being rendered.
   */
  public $containerOptions = [];
  /**
   * @var string|boolean the text of the brand or false if it's not used. Note that this is not HTML-encoded.
   * @see http://getbootstrap.com/components/#navbar
   */
  public $brandLabel = false;
  /**
   * @var array|string|boolean $url the URL for the brand's hyperlink tag. This parameter will be processed by [[\yii\helpers\Url::to()]]
   * and will be used for the "href" attribute of the brand link. Default value is false that means
   * [[\yii\web\Application::homeUrl]] will be used.
   * You may set it to `null` if you want to have no link at all.
   */
  public $brandUrl = false;
  /**
   * @var array the HTML attributes of the brand link.
   * @see \yii\helpers\Html::renderTagAttributes() for details on how attributes are being rendered.
   */
  public $brandOptions = [];
  /**
   * @var string text to show for screen readers for the button to toggle the navbar.
   */
  public $screenReaderToggleText = 'Toggle navigation';
  /**
   * @var boolean whether the navbar content should be included in an inner div container which by default
   * adds left and right padding. Set this to false for a 100% width navbar.
   */
  public $renderInnerContainer = true;
  /**
   * @var array the HTML attributes of the inner container.
   * @see \yii\helpers\Html::renderTagAttributes() for details on how attributes are being rendered.
   */
  public $innerContainerOptions = [];


  /**
   * Initializes the widget.
   */
  public function init()
  {
    parent::init();
    $this->clientOptions = false;
    if (empty($this->options['class'])) {
      Html::addCssClass($this->options, ['navbar', 'navbar-expand-md', 'navbar-light', 'bg-light']);
    } else {
      Html::addCssClass($this->options, ['widget' => 'navbar']);
    }
    /*if (empty($this->options['role'])) {
      $this->options['role'] = 'navigation';
    }*/
    $options = $this->options;
    $tag = ArrayHelper::remove($options, 'tag', 'nav');
    echo Html::beginTag($tag, $options);
    if ($this->renderInnerContainer) {
      if (!isset($this->innerContainerOptions['class'])) {
        Html::addCssClass($this->innerContainerOptions, 'container');
      }
      echo Html::beginTag('div', $this->innerContainerOptions);
    }
    //echo Html::beginTag('div', ['class' => 'navbar-header']);
    if (!isset($this->containerOptions['id'])) {
      $this->containerOptions['id'] = "{$this->options['id']}-collapse";
    }

    if ($this->brandLabel !== false) {
      Html::addCssClass($this->brandOptions, ['widget' => 'navbar-brand']);
      echo Html::a($this->brandLabel, $this->brandUrl === false ? Yii::$app->homeUrl : $this->brandUrl, $this->brandOptions);
    }
    echo $this->renderToggleButton();
    //echo Html::endTag('div');
    Html::addCssClass($this->containerOptions, ['collapse' => 'collapse', 'widget' => 'navbar-collapse']);
    $options = $this->containerOptions;
    $tag = ArrayHelper::remove($options, 'tag', 'div');
    echo Html::beginTag($tag, $options);
  }

  /**
   * Renders the widget.
   */
  public function run()
  {
    $tag = ArrayHelper::remove($this->containerOptions, 'tag', 'div');
    echo Html::endTag($tag);
    if ($this->renderInnerContainer) {
      echo Html::endTag('div');
    }
    $tag = ArrayHelper::remove($this->options, 'tag', 'nav');
    echo Html::endTag($tag);
    BootstrapPluginAsset::register($this->getView());
  }

  /**
   * Renders collapsible toggle button.
   * @return string the rendering toggle button.
   */
  protected function renderToggleButton()
  {
    $screenReader = "<span class=\"navbar-toggler-icon\"></span>";

    return Html::button("{$screenReader}\n", [
      'class' => 'navbar-toggler',
      'data-toggle' => 'collapse',
      'data-target' => "#{$this->containerOptions['id']}",
      'aria-controls' =>"{$this->containerOptions['id']}",
      'aria-expanded' => 'false',
      'aria-label' => "{$this->screenReaderToggleText}"
    ]);
  }
}

ปรับแต่ง vendor/yiisoft/yii2-bootstrap/Nav.php

<?php
/**
 * @link http://www.yiiframework.com/
 * @copyright Copyright (c) 2008 Yii Software LLC
 * @license http://www.yiiframework.com/license/
 */

namespace yii\bootstrap;

use Yii;
use yii\base\InvalidConfigException;
use yii\helpers\ArrayHelper;

/**
 * Nav renders a nav HTML component.
 *
 * For example:
 *
 * ```php
 * echo Nav::widget([
 *   'items' => [
 *     [
 *       'label' => 'Home',
 *       'url' => ['site/index'],
 *       'linkOptions' => [...],
 *     ],
 *     [
 *       'label' => 'Dropdown',
 *       'items' => [
 *         ['label' => 'Level 1 - Dropdown A', 'url' => '#'],
 *         '<div class="dropdown-divider"></div>',
 *         '<div class="dropdown-header">Dropdown Header</div>',
 *         ['label' => 'Level 1 - Dropdown B', 'url' => '#'],
 *       ],
 *     ],
 *     [
 *       'label' => 'Login',
 *       'url' => ['site/login'],
 *       'visible' => Yii::$app->user->isGuest
 *     ],
 *   ],
 *   'options' => ['class' =>'nav-pills'], // set this to nav-tab to get tab-styled navigation
 * ]);
 * ```
 *
 * Note: Multilevel dropdowns beyond Level 1 are not supported in Bootstrap 3.
 *
 * @see http://getbootstrap.com/components/#dropdowns
 * @see http://getbootstrap.com/components/#nav
 *
 * @author Antonio Ramirez <amigo.cobos@gmail.com>
 * @since 2.0
 */
class Nav extends Widget
{
  /**
   * @var array list of items in the nav widget. Each array element represents a single
   * menu item which can be either a string or an array with the following structure:
   *
   * - label: string, required, the nav item label.
   * - url: optional, the item's URL. Defaults to "#".
   * - visible: boolean, optional, whether this menu item is visible. Defaults to true.
   * - linkOptions: array, optional, the HTML attributes of the item's link.
   * - options: array, optional, the HTML attributes of the item container (LI).
   * - active: boolean, optional, whether the item should be on active state or not.
   * - dropDownOptions: array, optional, the HTML options that will passed to the [[Dropdown]] widget.
   * - items: array|string, optional, the configuration array for creating a [[Dropdown]] widget,
   *  or a string representing the dropdown menu. Note that Bootstrap does not support sub-dropdown menus.
   * - encode: boolean, optional, whether the label will be HTML-encoded. If set, supersedes the $encodeLabels option for only this item.
   *
   * If a menu item is a string, it will be rendered directly without HTML encoding.
   */
  public $items = [];
  /**
   * @var boolean whether the nav items labels should be HTML-encoded.
   */
  public $encodeLabels = true;
  /**
   * @var boolean whether to automatically activate items according to whether their route setting
   * matches the currently requested route.
   * @see isItemActive
   */
  public $activateItems = true;
  /**
   * @var boolean whether to activate parent menu items when one of the corresponding child menu items is active.
   */
  public $activateParents = false;
  /**
   * @var string the route used to determine if a menu item is active or not.
   * If not set, it will use the route of the current request.
   * @see params
   * @see isItemActive
   */
  public $route;
  /**
   * @var array the parameters used to determine if a menu item is active or not.
   * If not set, it will use `$_GET`.
   * @see route
   * @see isItemActive
   */
  public $params;
  /**
   * @var string this property allows you to customize the HTML which is used to generate the drop down caret symbol,
   * which is displayed next to the button text to indicate the drop down functionality.
   * Defaults to `null` which means `<span class="caret"></span>` will be used. To disable the caret, set this property to be an empty string.
   */
  public $dropDownCaret;
  /**
   * @var string name of a class to use for rendering dropdowns withing this widget. Defaults to [[Dropdown]].
	 * @since 2.0.7
   */
	public $dropdownClass = 'yii\bootstrap\Dropdown';


  /**
   * Initializes the widget.
   */
  public function init()
  {
    parent::init();
    if ($this->route === null && Yii::$app->controller !== null) {
      $this->route = Yii::$app->controller->getRoute();
    }
    if ($this->params === null) {
      $this->params = Yii::$app->request->getQueryParams();
    }
    if ($this->dropDownCaret === null) {
      $this->dropDownCaret = '<span class="caret"></span>';
    }
    Html::addCssClass($this->options, ['widget' => 'navbar-nav']);
  }

  /**
   * Renders the widget.
   */
  public function run()
  {
    BootstrapAsset::register($this->getView());
    return $this->renderItems();
  }

  /**
   * Renders widget items.
   */
  public function renderItems()
  {
    $items = [];
    foreach ($this->items as $i => $item) {
      if (isset($item['visible']) && !$item['visible']) {
        continue;
      }
      $items[] = $this->renderItem($item);
    }

    return Html::tag('ul', implode("\n", $items), $this->options);
  }

  /**
   * Renders a widget's item.
   * @param string|array $item the item to render.
   * @return string the rendering result.
   * @throws InvalidConfigException
   */
  public function renderItem($item)
  {
    if (is_string($item)) {
      return $item;
    }
    if (!isset($item['label'])) {
      throw new InvalidConfigException("The 'label' option is required.");
    }
    $encodeLabel = isset($item['encode']) ? $item['encode'] : $this->encodeLabels;
    $label = $encodeLabel ? Html::encode($item['label']) : $item['label'];
    $options = ArrayHelper::getValue($item, 'options', []);
    $items = ArrayHelper::getValue($item, 'items');
    $url = ArrayHelper::getValue($item, 'url', '#');
    $linkOptions = ArrayHelper::getValue($item, 'linkOptions', []);

    if (isset($item['active'])) {
      $active = ArrayHelper::remove($item, 'active', false);
    } else {
      $active = $this->isItemActive($item);
    }

    if (empty($items)) {
      $items = '';
    } else {
      $linkOptions['data-toggle'] = 'dropdown';
      Html::addCssClass($options, ['widget' => 'dropdown']);
      Html::addCssClass($linkOptions, ['widget' => 'dropdown-toggle']);
      if (is_array($items)) {
        $items = $this->isChildActive($items, $active);
        $items = $this->renderDropdown($items, $item);
      }
    }

    Html::addCssClass($options, 'nav-item');
    Html::addCssClass($linkOptions, 'nav-link');

    if ($this->activateItems && $active) {
      Html::addCssClass($linkOptions, 'active');
    }

    return Html::tag('li', Html::a($label, $url, $linkOptions) . $items, $options);
  }

  /**
   * Renders the given items as a dropdown.
   * This method is called to create sub-menus.
   * @param array $items the given items. Please refer to [[Dropdown::items]] for the array structure.
   * @param array $parentItem the parent item information. Please refer to [[items]] for the structure of this array.
   * @return string the rendering result.
   * @since 2.0.1
   */
  protected function renderDropdown($items, $parentItem)
  {
		/** @var Widget $dropdownClass */
		$dropdownClass = $this->dropdownClass;
		return $dropdownClass::widget([
      'options' => ArrayHelper::getValue($parentItem, 'dropDownOptions', []),
      'items' => $items,
      'encodeLabels' => $this->encodeLabels,
      'clientOptions' => false,
      'view' => $this->getView(),
    ]);
  }

  /**
   * Check to see if a child item is active optionally activating the parent.
   * @param array $items @see items
   * @param boolean $active should the parent be active too
   * @return array @see items
   */
  protected function isChildActive($items, &$active)
  {
    foreach ($items as $i => $child) {
      if (ArrayHelper::remove($items[$i], 'active', false) || $this->isItemActive($child)) {
        Html::addCssClass($items[$i]['options'], 'active');
        if ($this->activateParents) {
          $active = true;
        }
      }
    }
    return $items;
  }

  /**
   * Checks whether a menu item is active.
   * This is done by checking if [[route]] and [[params]] match that specified in the `url` option of the menu item.
   * When the `url` option of a menu item is specified in terms of an array, its first element is treated
   * as the route for the item and the rest of the elements are the associated parameters.
   * Only when its route and parameters match [[route]] and [[params]], respectively, will a menu item
   * be considered active.
   * @param array $item the menu item to be checked
   * @return boolean whether the menu item is active
   */
  protected function isItemActive($item)
  {
    if (!$this->activateItems) {
      return false;
    }
    if (isset($item['url']) && is_array($item['url']) && isset($item['url'][0])) {
      $route = $item['url'][0];
      if ($route[0] !== '/' && Yii::$app->controller) {
        $route = Yii::$app->controller->module->getUniqueId() . '/' . $route;
      }
      if (ltrim($route, '/') !== $this->route) {
        return false;
      }
      unset($item['url']['#']);
      if (count($item['url']) > 1) {
        $params = $item['url'];
        unset($params[0]);
        foreach ($params as $name => $value) {
          if ($value !== null && (!isset($this->params[$name]) || $this->params[$name] != $value)) {
            return false;
          }
        }
      }

      return true;
    }

    return false;
  }
}

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 14,821
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 คู่มือ Yii2 bootstrap bootstrap4
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง