ตัด frontend/web ใน url ให้สั้นลงใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 16 ก.ค. 2018 19:27:41 6,709

ใน Yii Framework 2 นั้นหากเราติดตั้งที่ server ที่เราไม่สามารถเปลี่ยน document root ของเว็บไซต์ไปที่ frontend/web ได้ เมื่อเรา request ไปยังเว็บจะทำให้ url ยาว เช่น yourdomain.com/frontend/web ดังนั้นในบทเรียนรู้นี้เราจะมาตัด frontend/web หรือ backend/web ออก ให้สามารถเรียก url yourdomain.com แล้วไปที่ frontend/web ได้เลย

หมายเหตุ ใช้กับ yii2-app-advanced application template เท่านั้น

แก้ไข frontend/config/main.php โดยการเพิ่มตัวจัดการ Request 

<?php

use yii\web\Request;
$baseUrl = str_replace('/frontend/web', '', (new Request)->getBaseUrl());

จากนั้นนำไปวางที่ component ส่วน request

'request' => [
      'csrfParam' => '_csrf-frontend',
      'baseUrl' => $baseUrl,
    ],

หากเปิด url rewrite ต้องใส่ในส่วน urlManger ด้วย

'urlManager' => [
      'baseUrl' => $baseUrl,
      'enablePrettyUrl' => true,
      'showScriptName' => false,
      'rules' => [
        '<controller:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/view',
        '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/<action>',
        '<controller:\w+>/<action:\w+>' => '<controller>/<action>',
      ],
    ],

ตัวอย่าง frontend/config/main.php

<?php
$params = array_merge(
  require(__DIR__ . '/../../common/config/params.php'),
  require(__DIR__ . '/../../common/config/params-local.php'),
  require(__DIR__ . '/params.php'),
  require(__DIR__ . '/params-local.php')
);
use \yii\web\Request;
$baseUrl = str_replace('/frontend/web', '', (new Request)->getBaseUrl());

return [
  'language' => 'th_TH',
  'name' => 'เกษตรกร',
  'id' => 'app-frontend',
  'basePath' => dirname(__DIR__),
  'bootstrap' => ['log'],
  'controllerNamespace' => 'frontend\controllers',
  'modules' => [
    
  ],
  'components' => [
    'request' => [
      'csrfParam' => '_csrf-frontend',
      'baseUrl' => $baseUrl,
    ],
    'user' => [
      'identityClass' => 'common\models\User',
      'enableAutoLogin' => true,
      'identityCookie' => ['name' => '_identity-frontend', 'httpOnly' => true],
    ],
    'session' => [
      // this is the name of the session cookie used for login on the frontend
      'name' => 'advanced-frontend',
    ],
    
    'errorHandler' => [
      'errorAction' => 'site/error',
    ],

    'urlManager' => [
      'baseUrl' => $baseUrl,
      'enablePrettyUrl' => true,
      'showScriptName' => false,
      'rules' => [
        '<controller:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/view',
        '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/<action>',
        '<controller:\w+>/<action:\w+>' => '<controller>/<action>',
      ],
    ],
    'assetManager' => [
      'appendTimestamp' => true,
    ],
    
    'mailer' => [
      'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
      'viewPath' => '@frontend/mail',
      'useFileTransport' => false,
      'transport' => [
        'class' => 'Swift_SmtpTransport',
        'host' => 'smtp.xxx.com',
        'username' => 'HanumanIT Co., Ltd.',
        'password' => 'xxx',
        'port' => '587',
        'encryption' => 'tls',
      ],
    ],

  ],
  'params' => $params,
];

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 6,709
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii request url manager
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง