แปลง Timestamp เป็น Y-m-d H:i:s ด้วย beforeSave() และ afterFind()

wave
มานพ กองอุ่น 30 ก.ค. 2018 14:19:08 8,130

บทเรียนรู้นี้เรามาแปลง timestamp เป็น Y-m-d H:i:s หรือ format อื่นๆ ได้ตามต้องการ ปัญหาคือ ใน database เราเก็บข้อมูลแบบ timestamp ซึ่งเมื่อเรานำมาแสดงผลใน DatePicker จะไม่สามารถนำมาแสดงผลได้ถูกต้อง ดังนั้นเราจะต้องแปลงกลับไปกลับมาด้วย beforeSave() เมื่อเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล และ afterFind() เมื่อ เลือกข้อมูลมาแสดงผล

ตัวอย่าง

เรามี field published_at เก็บข้อมูล timestamp เช่น 1532925948 แต่เราต้องการให้แสดงผลแบบ Y-m-d H:i:s เพื่อให้สามารถแสดงผลใน datetime picker ได้ เราจะทำการแก้ไข Model เพื่อเพิ่ม method beforeSave() และ afterFind() ลักษณะดังนี้

public function beforeSave($insert)
  {
    $name = 'published_at';
    $attribute = $this->getAttribute($name);
    if(!empty($attribute)){
      $dateTimeObject = DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i:s', $attribute);
      $timestamp = $dateTimeObject->getTimeStamp();
      $this->setAttribute($name, $timestamp);
    }

    return parent::beforeSave($insert); // TODO: Change the autogenerated stub
  }

  public function afterFind()
  {
    $name = 'published_at';
    $attribute = $this->getAttribute($name);
    if(!empty($attribute)){
      $getDate = new DateTime();
      $getDate->setTimestamp($attribute);
      $date = $getDate->format('Y-m-d H:i:s');
      $this->setAttribute($name, $date);
    }
    parent::afterFind(); // TODO: Change the autogenerated stub
  }

และใน _form.php เราจะทำการใส่ widget dateTimePicker() เพื่อให้สามารถเลือกวันเวลาได้

<?= $form->field($model, 'published_at')->widget(DateTimePicker::className(), [
        'language' => Yii::$app->language,
        'size' => 'ms',
        'template' => '{input}',
        'pickButtonIcon' => 'glyphicon glyphicon-time',
        'inline' => false,
        'clientOptions' => [
          'startView' => 1,
          'minView' => 0,
          'maxView' => 1,
          'autoclose' => true,
          //'linkFormat' => 'HH:ii P', // if inline = true
          'format' => 'yyyy-mm-dd HH:ii:ss', // if inline = false
          'todayBtn' => true
        ]
      ]) ?>

หมายเหตุ datetimepicker สามารถติดตั้งได้จาก https://github.com/2amigos/yii2-date-time-picker-widget

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 8,130
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 yii framework2 beforesave afterfind
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง