บทเรียนรู้นี้เราสามารถสร้าง QR Code แบบรูปภาพได้ โดยใช้ package ในการ Generate QR Code โดยติดตั้ง package php-qrcode ดังนี้

"chillerlan/php-qrcode": "^3.1"

ทดลองเขียนโปรแกรมในการ Generate QR Code ตัวอย่างนี้จะเขียนใน SiteController.php โดยสร้าง action Qr ดังนี้

use chillerlan\QRCode\QRCode;
//...
public function actionQr()
  {
    Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_HTML;
    $data = 'https://programmerthailand.com';
    $qr = new QRCode();

    echo '<img src="'.$qr->render($data).'" />';
  }

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com